Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 23. jūlijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Lieta C-561/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Atbildētāja apelācijas instancē: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Prejudiciālie jautājumi

Vai saskaņā ar LESD 267. pantu valsts tiesai, kuras nolēmumi nav pārsūdzami tiesā, principā ir jāiesniedz prejudiciālais jautājums par Savienības tiesību interpretāciju, pat ja minēto jautājumu tai uzdod viena no pusēm tiesvedībā pēc pirmās tiesvedības stadijas sākšanās vai pēc iestāšanās tajā, vai pēc tam, kad lietā pieņemts pirmais nolēmums, vai pēc tam, kad ir jau bijis iesniegts pirmais lūgums Eiropas Savienības Tiesai sniegt prejudiciālu nolēmumu?

Vai [..] Eiropas Savienības tiesībām (it īpaši LESD 4. panta 2. punktam, 9. pantam, 101. panta 1. punkta e) apakšpunktam, 106. pantam, 151. pantam – un Eiropas Sociālajai hartai, kura parakstīta Turīnā 1961. gada 18. oktobrī, un tajā pieminētajai 1989. gada Kopienas Hartai par darba ņēmēju sociālajām pamattiesībām, – 152., 153., 156. pantam; LES 2. un 3. pantam, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 28. pantam) atbilst Leģislatīvā dekrēta Nr. 163/2006 115., 206. un 217. pants, kā tie interpretēti administratīvo tiesu judikatūrā, proti, ka tie nepieļauj cenu pārskatīšanu līgumos, kuri attiecas uz t.s. īpašajām nozarēm, īpaši līgumos nozarēs, kuru priekšmets nav minēts Direktīvā 2004/17 1 , bet ko ar īpašajām nozarēm saista instrumentāla saite?

Vai [..] Eiropas Savienības tiesībām (it īpaši ES Pamattiesību hartas 28. pantam, LESD 26. un 34. pantā noteiktajam vienlīdzīgas attieksmes principam, kā arī citstarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. pantā atzītajam uzņēmējdarbības brīvības principam) atbilst Leģislatīvā dekrēta Nr. 163/2006 115., 206. un 217. pants, kā tie interpretēti administratīvo tiesu judikatūrā, proti, ka tie nepieļauj cenu pārskatīšanu līgumos, kuri attiecas uz t.s. īpašajām nozarēm, īpaši līgumos nozarēs, kuru priekšmets nav minēts Direktīvā 2004/17, bet ko ar īpašajām nozarēm saista instrumentāla saite?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/17/EK (2004. gada 31. marts), ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (OV 2004, L 134, 1. lpp.).