Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 23. júla 2019 – Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(vec C-561/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľky: Consorzio Italian Management, Catania Multiservizi SpA

Odporkyňa: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Prejudiciálne otázky

Je vnútroštátny súd, ktorého rozhodnutie nie je možné napadnúť opravným prostriedkom, v súlade s článkom 267 ZFEÚ v zásade povinný predložiť návrh na začatie prejudiciálneho konania vo veci otázky týkajúcej sa výkladu práva Európskej únie, a to aj v prípadoch, keď mu prejudiciálnu otázku jeden z účastníkov konania položí až po jej prvom úkone, ktorým sa začne konanie, resp. po tom, ako účastník vstúpi do konania, alebo po tom, ako súd prvýkrát začne samotnú rozhodovaciu fázu, alebo aj potom, ako dotknutý vnútroštátny súd už podal prvý návrh na začatie prejudiciálneho konania na Súdny dvor Európskej únie?

… sú články 115, 206 a 217 legislatívneho dekrétu 163/2006, v súlade s ich výkladom v judikatúre talianskych správnych súdov, t. j. v zmysle, že vylučujú úpravu cien v zmluvách týkajúcich sa tzv. osobitných odvetví, najmä so zreteľom na zmluvy, ktorých predmet je odlišný od predmetu zmlúv uvedených v smernici 17/20041 , ale sú s týmito zmluvami spojené vzťahom účelnosti, zlučiteľné s právom Európskej únie (konkrétne s článkom 4 ods. 2, článkom 9, článkom 101 ods. 1 písm. e), článkami 106, 151 – a tiež s Európskou sociálnou chartou podpísanou v Turíne 18. októbra 1961 a Chartou základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, na ktoré sa tento článok odvoláva – ďalej článkami 152, 153 a 156 ZFEÚ, s článkami 2 a 3 ZEÚ, ako aj s článkom 28 Charty základných práv Európskej únie)?

… sú články 115, 206 a 217 legislatívneho dekrétu 163/2006, v súlade s ich výkladom v judikatúre talianskych správnych súdov, t. j. v zmysle, že vylučujú úpravu cien v zmluvách týkajúcich sa tzv. osobitných odvetví, najmä so zreteľom na zmluvy, ktorých predmet je odlišný od predmetu zmlúv uvedených v smernici 17/2004, ale sú s týmito zmluvami spojené vzťahom účelnosti, zlučiteľné s právom Európskej únie (konkrétne s článkom 28 Charty základných práv Európskej únie, zásadou rovnosti zaobchádzania zakotvenou v článkoch 26 a 34 ZFEÚ, ako aj so zásadou slobody podnikania, stanovenou okrem iného v článku 16 Charty základných práv Európskej únie)?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19).