Language of document :

2019 m. rugpjūčio 6 d. Audiencia Provincial de Zaragoza (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MA / Ibercaja Banco, SA

(Byla C-600/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Zaragoza

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: MA

Kita apeliacinio proceso šalis: Ibercaja Banco, SA

Kita šalis: PO

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar nacionalinės teisės norma, kuria remiantis darytina išvada, kad, ex officio atlikus teisminę tam tikros nesąžiningos sąlygos patikrą prieš inicijuojant vykdymą (neigiama sąlygų teisėtumo patikra), dėl tokios patikros tam pačiam teismui užkertamas kelias vėliau ex officio įvertinti tą sąlygą, kai faktinės ir teisinės aplinkybės egzistavo nuo pradžių, nors atlikus šią pradinę patikrą nei sprendimo rezoliucinėje dalyje, nei pagrindime nebuvo pateikta jokių pastabų dėl nagrinėtų sąlygų galiojimo, atitinka Tarybos direktyvos 93/13/EEB1 6 straipsnio 1 dalyje numatytą efektyvumo principą atsižvelgiant į ESTT pateiktą šios direktyvos išaiškinimą?

2.    Antra, abejonių kyla dėl to, ar tokiu atveju, kai skolininkas, iš kurio išieškoma, jau egzistuojant faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, apibrėžiančioms sąlygos sudarant sutartis su vartotojais nesąžiningumą, jos neužginčija pareikšdamas atskirąjį prieštaravimą (šiuo tikslu jį pareikšti leidžiama įstatyme), jis gali, priėmus sprendimą dėl to prieštaravimo, pareikšti naują atskirąjį prieštaravimą, dėl kurio būtų nustatytas kitos ar kitų sąlygų nesąžiningumas, kai jis jau galėjo iš pradžių jas užginčyti pagal įstatymuose numatytą įprastą tvarką, jeigu iš esmės jis netenka teisės pareikšti ieškinį, todėl vartotojui užkertamas kelias iš naujo užginčyti kitos sąlygos nesąžiningumą per tą pačią vykdymo procedūrą ar net per vėlesnę bylos nagrinėjimo iš esmės procedūrą?

3.    Trečia, abejonių kyla dėl to, ar tokiu atveju, jei būtų pripažinta, kad išvada, jog šalis negali pareikšti antro ar paskesnio atskirojo prieštaravimo siekdama įrodyti sąlygos, kurią užginčyti galėjo anksčiau (kadangi jau buvo apibrėžtos būtinos faktinės ir teisinės aplinkybės), nesąžiningumą, atitinka Direktyvą 93/13 <...>, šią išvadą teismas, informuotas apie šį nesąžiningumą, gali pasitelkti kaip pagrindą siekdamas pasinaudoti savo galimybe atlikti ex officio patikrą?

4.    Ketvirta, kyla esminis klausimas, ar tuo atveju, kai patvirtintas nekilnojamojo turto perdavimas ir šis turtas paskirtas galbūt tam pačiam kreditoriui ir kai perleistas nuosavybės teise priklausantis turtas, pateiktas kaip užstatas ir jau panaudotas, aiškinimas, kad pasibaigus procedūrai ir pasiekus rezultatus, kurių ja buvo siekiama, t. y. panaudojus užstatą, skolininkas gali pateikti naujų atskirųjų klausimų, kad bet kuri nesąžininga sąlyga, turinti įtakos vykdymo procedūrai, būtų pripažinta negaliojančia, <...> atitinka Europos Sąjungos teisę, arba ar galima, perdavus šį turtą (galbūt kreditoriui) ir suteikus teisę jį įregistruoti Registro de la Propiedad (Nuosavybės registras), leisti atlikti peržiūrą ex officio, dėl kurios būtų panaikinta visa vykdymo procedūra ar kuri galiausiai turėtų įtakos hipoteka užtikrintoms sumoms ir galėtų daryti poveikį sąlygoms, kuriomis pateiktas kainų pasiūlymas?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).