Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Audiencia Provincial de Zaragoza (Spania) la 6 august 2019 – MA/Ibercaja Banco, SA

(Cauza C-600/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Audiencia Provincial de Zaragoza

Părțile din procedura principală

Apelantă: MA

Intimată: Ibercaja Banco, SA

Cealaltă parte din procedură: PO

Întrebările preliminare

O legislație națională din care rezultă că, atunci când o anumită clauză abuzivă a trecut de controlul jurisdicţional efectuat inițial din oficiu[ – analiză negativă a validităţii clauzelor –] la momentul încuviințării executării silite, acest control împiedică aceeaşi instanță să examineze ulterior din oficiu clauza în cazul în care existau încă de la început elementele de drept și de fapt, cu toate că, în cadrul controlului inițial, nu s-a exprimat nici în dispozitiv și nici în motivare nicio considerație privind validitatea clauzelor contractuale, este conformă cu principiul eficacității prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului1 , conform interpretării date acesteia de Curte?

Următoarea chestiune este dacă debitorul urmărit, atunci când există deja elementele de fapt [și] de drept care determină caracterul abuziv al unei clauze incluse într-un contract încheiat cu consumatorii, nu o invocă în cadrul contestației prevăzute în acest scop de lege, are posibilitatea, după soluționarea contestaţiei respective, să formuleze o nouă cerere de contestaţie în cadrul căreia să se aprecieze caracterul abuziv al altei sau al altor clauze, în condițiile în care acesta ar fi putut să le invoce de la început în cadrul procedurii de drept comun prevăzute de lege? În definitiv, intervine decăderea care împiedică un consumator să invoce din nou caracterul abuziv al altei clauze în aceeași procedură de executare silită și chiar într-o procedură de judecată declarativă ulterioară?

A treia chestiune este dacă, în cazul în care se consideră conformă cu Directiva 93/13 […] concluzia că debitorul nu poate formula o a doua contestație sau una ulterioară pentru a invoca caracterul abuziv al unei clauze pe care ar fi putut să îl invoce anterior având în vedere că existau deja elementele de fapt și de drept necesare, este posibil ca această împrejurare să fie invocată pentru ca instanța, luând la cunoștință de caracterul abuziv respectiv, să își poată exercita competența de control din oficiu?

A patra chestiune este dacă, în cazul confirmării licitației și al atribuirii imobilului, care poate fi în favoarea aceluiași creditor, inclusiv în situația în care s a produs efectul translativ al dreptului de proprietate asupra imobilului oferit drept garanție care a fost deja executată, este conformă cu dreptul Uniunii […] o interpretare potrivit căreia odată finalizată procedura, procesul stingându-se prin obținerea rezultatului urmărit, și anume executarea garanției, debitorul poate să formuleze o alte cereri de contestaţie pentru a se constata nulitatea unei clauze abuzive care are efecte asupra procedurii de executare sau, în urma efectului translativ de proprietate care poate fi în favoarea creditorului și care se poate înscrie în Registrul de carte funciară, o instanţă poate dispune o examinare din oficiu, care să implice anularea întregii proceduri de executare sau finalizarea sa cu efecte asupra sumelor acoperite prin ipotecă, putând fi afectate condițiile în care au fost formulate ofertele?

____________

1 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO 1993, L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273).