Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Audiencia Provincial de Zaragoza (Španija) 6. avgusta 2019 – MA/Ibercaja Banco, SA

(Zadeva C-600/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Audiencia Provincial de Zaragoza

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: MA

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Ibercaja Banco, SA

Druga stranka: PO

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je v skladu z načelom učinkovitosti, določenim v členu 6(1) Direktive Sveta 93/13/EGS1 , kakor ga je razlagalo Sodišče Evropske unije, nacionalna zakonodaja, iz katere izhaja, da če je določena nepoštena klavzula prestala sodni nadzor po uradni dolžnosti pri izdaji sklepa o izvršbi, [– negativni nadzor nad veljavnostjo klavzul–] ta nadzor preprečuje, da bi isto sodišče to lahko pozneje preizkusilo po uradni dolžnosti, če so že od začetka obstajali dejanski in pravni elementi, čeprav v okviru tega prvotnega nadzora niti v izreku niti v obrazložitvi ni bila izražena nobena ugotovitev o veljavnosti klavzul?

2.    Naslednji dvom, ki se poraja, je, če dolžnik, ko že obstajajo dejanski [in] pravni elementi, ki opredeljujejo nepoštenost klavzule v potrošniški pogodbi, ne ugovarja nepoštenosti v ugovoru, ki ga ima v ta namen na voljo v skladu z zakonom, lahko po odločitvi o tem ugovoru, postavi novo procesno vprašanje, s katerim se ugotavlja nepoštenost druge ali drugih klavzul, če bi jim lahko že ugovarjal na začetku v rednem postopku, predvidenem z zakonom. Skratka, ali nastane prekluzivni učinek, ki preprečuje potrošniku, da ponovno uveljavlja nepoštenost druge klavzule v istem postopku izvršbe in tudi v poznejšem pravdnem postopku.

3.    Tretje vprašanje je, ali lahko – v primeru, če se šteje za skladno z Direktivo 93/13 [...] – ugotovitev, da stranka ne sme vložiti drugega ali poznejšega ugovora, da bi uveljavljala nepoštenost klavzule, ki bi ji lahko ugovarjala prej, saj so potrebni dejanski in pravni elementi že opredeljeni, služi kot podlaga, da se uporabi kot sredstvo, da lahko sodišče, ki je bilo opozorjeno na to nepoštenost, uveljavi svojo pristojnost nadzora po uradni dolžnosti.

4.    Četrto vprašanje se nanaša na to, ali je – če se je odobril domik in se je dodelila nepremičnina, kar bi bilo lahko v korist istega upnika, pri čemer pride tudi do prenosa lastninske pravice na nepremičnini, ponujeni v zavarovanje, ki je že realizirano – v skladu s pravom Unije [...] razlaga, v skladu s katero lahko dolžnik v primeru, ko se je postopek končal in dosegel želeni učinek, in sicer realizacija zavarovanja, uveljavlja nove ugovore, naj se razglasi ničnost določene nepoštene klavzule, ki vpliva na postopek izvršbe, ali pa je mogoče, ker je nastal učinek prenosa, ki je lahko v korist upnika, in z dostopom do zemljiške knjige, priznati pregled po uradni dolžnosti, ki pripelje do razveljavitve celotnega postopka izvršbe ali ki se konča ter vpliva na zneske, zavarovane s hipoteko, pri čemer lahko vpliva na pogoje, pod katerimi so se dale ponudbe na dražbi.

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih [nepoštenih] pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).