Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Constanţa (Rumunsko) dne 10. července 2019 – TS, UT, VU v. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

(Věc C-538/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Constanţa

Účastníci původního řízení

Žalobci-navrhovatelé: TS, UT, VU

Žalované-odpůkyně: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

Předběžné otázky

Lze skutečnost, že léčba, se kterou pojištěná osoba souhlasila, byla předepsána pouze lékařem jiného členského státu, než je členský stát, ve kterém má pojištěná osoba bydliště, postavit na roveň urgentní situaci, jak vyplývá z bodu 45 rozsudku ve věci C-173/09 (Elchinov), anebo představuje případ objektivní nemožnosti vyžádat si povolení stanovené v čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 883/20041 , které může být základem pro úplnou náhradu výdajů vynaložených při podstoupení vhodné léčby (nemocniční péče) v jiném členském státě, než je členský stát, ve kterém má pojištěná osoba bydliště, a to s přihlédnutím k tomu, že diagnóza a samotná potřeba naléhavě uskutečnit léčbu byly potvrzeny lékařem patřícím do systému zdravotního pojištění členského státu, ve kterém má [pojištěná osoba] bydliště, který však doporučil jinou léčbu, než byla léčba, se kterou pojištěná osoba vyslovila souhlas z důvodů, které lze ze strany této osoby považovat za relevantní, jež vykazuje přinejmenším stejný stupeň účinnosti, ale má tu výhodu, že nezpůsobuje zdravotní postižení?

V případě kladné odpovědi na první otázku, je pojištěná osoba, poté co jí byla lékařem zařazeným do systému zdravotního pojištění členského státu, ve kterém má [pojištěná osoba] bydliště, stanovena diagnóza a léčba, kterou z důvodů, které lze považovat za relevantní, odmítne a přesune se do jiného členského státu za účelem vyslechnutí druhého lékařského názoru, který stanoví uskutečnění jiné léčby, jež představuje přinejmenším stejný stupeň účinnosti, ale má tu výhodu, že nezpůsobuje zdravotní postižení, což je léčba, se kterou pojištěná osoba souhlasí a která splňuje požadavky stanovené v čl. 20 odst. 2 druhé větě nařízení (ES) č. 883/2004, rovněž povinna požádat o povolení stanovené v čl. 20 odst. 1 výše uvedeného nařízení, aby měla nárok na náhradu nákladů vynaložených na posledně uvedenou léčbu?

Brání článek 56 SFEU a čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 883/2004 takové vnitrostátní právní úpravě, která na jedné straně podřizuje povolení příslušné instituce k podstoupení vhodné léčby (nemocniční péče) v jiném členském státě, než je členský stát, ve kterém má [pojištěná osoba] bydliště, vypracování lékařské zprávy pouze ze strany lékaře, který vykonává svou činnost v systému zdravotního pojištění členského státu, ve kterém má [pojištěná osoba] bydliště, na základě doporučení primáře příslušné instituce tohoto členského státu, i když léčba, se kterou pojištěná osoba souhlasila z důvodů, které lze považovat za relevantní, vzhledem k tomu, že má tu výhodu, že nezpůsobuje zdravotní postižení, je předepsána pouze lékařem z jiného členského státu, kdy se jedná o druhý lékařský názor, a na druhé straně v rámci přístupného a předvídatelného postupu z lékařského hlediska nezaručuje efektivní analýzu, v rámci systému zdravotního pojištění členského státu, ve kterém má [pojištěná osoba] bydliště, možnosti uplatnění tohoto druhého lékařského názoru vyjádřeného v jiném členském státě?

V případě kladné odpovědi na první a třetí otázku, má pojištěná osoba nebo její dědici, v závislosti na splnění dvou požadavků stanovených v čl. 20 odst. 2 druhé větě nařízení (ES) č. 883/2004, právo získat od příslušné instituce členského státu, ve kterém má bydliště pojištěná osoba, úplnou náhradu výdajů vynaložených na léčbu uskutečněnou v jiném členském státě?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. (Úř. věst. L 166, 30.4.2004, s. 1).