Language of document :

2019 m. liepos 10 d. Curtea de Apel Constanţa (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje TS, UT, VU / Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

(Byla C-538/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Constanţa

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai (apeliantai): TS, UT, VU

Atsakovės (kitos apeliacinio proceso šalys): Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar gali būti prilyginta skubos situacijai, remiantis sprendimo byloje C-173/09 (Elchinov) 45 punktu, ir ar tai yra atvejis, kai objektyviai neįmanoma prašyti leidimo, numatyto Reglamento (EB) Nr. 883/20041 20 straipsnio 1 bei 2 dalyse, kuris gali būti pagrindas kompensuoti visas tinkamų medicininių paslaugų (stacionarinis gydymas), gautų kitoje nei apdraustojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje, išlaidas, tai, kad terapinį gydymą, kuriam pastarasis davė sutikimą, paskyrė tik kitos nei apdraustojo gyvenamosios vietos valstybės narės gydytojas, atsižvelgiant į tai, jog diagnozę ir būtinybę nedelsiant taikyti gydymą patvirtino gyvenamosios vietos valstybės narės sveikatos draudimo sistemai priklausantis gydytojas, bet jis nurodė taikyti kitokį terapinį gydymą, nei tas, kuriam apdraustasis davė sutikimą dėl tinkamomis laikomų priežasčių ir kuris yra bent jau tiek pat veiksmingas, bet pranašesnis, nes nesukelia neįgalumo?

2.    Teigiamai atsakius į pirmąjį klausimą, jei gyvenamosios vietos valstybės narės sveikatos draudimo sistemai priklausančiam gydytojui apdraustojo atžvilgiu nustačius diagnozę ir paskyrus terapinį gydymą, apdraustasis dėl tinkamomis laikomų priežasčių jo nepriima ir vyksta į kitą valstybę narę, kad gautų kito gydytojo nuomonę, o pastarasis rekomenduoja taikyti kitokį terapinį gydymą, kuris yra bent jau tiek pat veiksmingas, bet pranašesnis, nes nesukelia neįgalumo, gydymą, kuriam apdraustasis duoda sutikimą ir kuris atitinka Reglamento (EB) Nr. 883/2004 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje numatytus reikalavimus, ar apdraustasis, norėdamas, kad jam būtų kompensuotos terapinio gydymo išlaidos, taip pat privalo prašyti minėto Reglamento 20 straipsnio 1 dalyje numatyto leidimo?

3.    Ar SESV 56 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 883/2004 20 straipsnio 1 ir 2 dalys draudžia nacionalinės teisės aktus, kuriais, viena vertus, kompetentingos institucijos leidimui gauti tinkamas medicinines paslaugas (stacionarinis gydymas) kitoje nei apdraustojo gyvenamosios vietos valstybėje narėje reikia pateikti tik draudėjo gyvenamosios vietos valstybės narės sveikatos draudimo sistemai priklausančio gydytojo medicininę ekspertizę, kai apie tai praneša tokios valstybės kompetentingos įstaigos vadovas, taip pat ir tada, kai terapinis gydymas, kuriam apdraustasis davė sutikimą dėl tinkamomis laikomų priežasčių, atsižvelgiant į tai, jog toks gydymas pranašesnis, nes nesukelia neįgalumo ir jį paskyrė tik kitos valstybės narės gydytojas, kaip antrą nuomonę pateikęs gydytojas, kita vertus, vadovaujantis prieinama ir nuspėjama procedūra ir atsižvelgiant į gyvenamosios vietos valstybės narės sveikatos draudimo sistemą, negarantuojama medicininiu požiūriu veiksminga analizė, kai analizuojama galimybė taikyti minėtą antrą gydytojo nuomonę, pateiktą kitoje valstybėje narėje?

4.    Teigiamai atsakius į pirmąjį ir trečiąjį klausimus, ar apdraustasis ar atitinkamai jo įpėdiniai, laikydamiesi Reglamento (EB) Nr. 883/2004 20 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nustatytų abiejų reikalavimų, turi teisę apdraustojo gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingos institucijos reikalauti kompensuoti visas kitoje valstybėje narėje suteikto terapinio gydymo išlaidas?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 72).