Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Constanţa (Rumunsko) 10. júla 2019 – TS, UT, VU/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa

(vec C-538/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Constanţa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia-odvolatelia: TS, UT, VU

Žalované-odvolateľky: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Constanţa.

Prejudiciálne otázky

Je skutočnosť, že liečbu, na ktorú dal poistenec súhlas, predpísal iba lekár z iného členského štátu, než je členský štát bydliska poistenca, podobná naliehavej situácii podľa bodu 45 rozsudku vo veci C-173/09 (Elčinov), alebo ide o prípad objektívnej nemožnosti požiadať o oprávnenie podľa článku 20 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 883/20041 , na ktorej základe je možné úplne nahradiť výdavky na primeranú zdravotnú starostlivosť (nemocničnej starostlivosti) poskytnutú v inom členskom štáte, ako je štát bydliska poistenca, a to s prihliadnutím na skutočnosť, že diagnózu, ako aj samotnú naliehavú potrebu poskytnutia zdravotnej starostlivosti potvrdil lekár pôsobiaci v rámci systému zdravotného poistenia členského štátu bydliska poistenej osoby, ktorý však odporučil odlišnú liečbu, vo vzťahu ku ktorej je liečba, s ktorou vyslovil poistenec súhlas, a to z dôvodov, ktoré možno z jeho hľadiska označiť za náležité, prinajmenšom rovnako účinná, pričom jej výhodou je, že nevedie k vzniku hendikepu?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, je poistenec, ktorý po tom, ako mu lekár pôsobiaci v rámci systému zdravotného poistenia členského štátu bydliska stanovil diagnózu a určil liečbu, s ktorou však poistenec nesúhlasí z dôvodov, ktoré možno označiť za náležité, vycestuje do iného členského štátu s cieľom požiadať o druhé lekárske stanovisko, pričom podľa tohto alternatívneho stanoviska sa mu odporúča podrobiť sa inej liečbe, ktorá je prinajmenšom rovnako účinná a navyše nevedie k vzniku hendikepu, a preto ide o ošetrenie, s ktorým poistenec súhlasí a ktoré spĺňa podmienky stanovené v článku 20 ods. 2 druhej vete nariadenia (ES) č. 883/2004, rovnako povinný požiadať o oprávnenie v súlade s článkom 20 ods. 1 uvedeného nariadenia, aby mohol získať náhradu nákladov vynaložených na predmetnú liečbu?

Bránia článok 56 ZFEÚ a článok 20 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 vnútroštátnej právnej úprave, ktorá jednak podmieňuje udelenia oprávnenia príslušnou inštitúciou na poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti (nemocničnej starostlivosti) v inom členskom štáte, než je členský štát bydliska poistenca tým, že lekársku správu vyhotoví jedine lekár pôsobiaci v rámci systému zdravotného poistenia členského štátu bydliska, a to na odporúčanie primára príslušnej nemocnice tohto členského štátu, hoci aj v prípade, keď liečbu, s ktorou vyslovil poistenec súhlas, a to z dôvodov, ktoré možno označiť za náležité, keďže výhodou takejto liečby je, že nevedie k vzniku hendikepu, predpísal v rámci poskytnutia druhého odborného stanoviska iba lekár iného členského štátu, jednak prístupným a predvídateľným spôsobom nezabezpečuje v rámci systému zdravotného poistenia členského štátu bydliska účinnú lekársku analýzu, pokiaľ ide o možnosti uplatniť takéto alternatívne odborné stanovisko lekárov z iného členského štátu?

V prípade kladnej odpovede na prvú a tretiu otázku, má poistenec, respektíve jeho dedičia, s výhradou splnenia dvoch podmienok stanovených v článku 20 ods. 2 druhej vete nariadenia (ES) č. 883/2004, nárok na úplnú náhradu výdavkov vynaložených na liečbu poskytnutú v inom členskom štáte, a to od príslušnej inštitúcie členského štátu bydliska?

____________

1 Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).