Language of document :

Преюдициално запитване от High Court (Ирландия), постъпило на 16 август 2019 г. — M.S., M.W., G.S./Minister for Justice and Equality

(Дело C-616/19)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court (Ирландия)

Страни в главното производство

Жалбоподатели: M.S., M.W., G.S.

Ответник: Minister for Justice and Equality

Преюдициални въпроси

Как трябва да се тълкува препращането към „съответната държава членка“ в член 25, параграф 2, букви г) и д) от Директива 2005/851 — а) като препращане към първата държава членка, предоставила на кандидата закрила, равностойна на убежище, или б) като препращане към втората държава членка, в която е подадена последваща молба за международна закрила, или в) като препращане към която и да е от тези държави членки?

Представлява ли злоупотреба с право подаването на последваща молба за международна закрила във втората държава членка в хипотеза, при която гражданин на трета държава, на когото е предоставена международна закрила под формата на субсидиарна закрила в една държава членка се премести на територията на втора държава членка, така че втората държава членка да има право да приеме мярка, съгласно която такава последваща молба е недопустима?

Трябва ли член 25 от Директива 2005/85 да се тълкува в смисъл, че не допуска държава членка, която не е обвързана от Директива 2011/952 , но е обвързана от Регламент № 604/20133 , да приеме мярка като разглежданата в настоящия случай, по силата на която молба за убежище от гражданин на трета държава, на когото преди това е предоставена субсидиарна закрила от друга държава членка, да се счита за недопустима?

____________

1 Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 1 декември 2005 година относно минимални норми относно процедурата за предоставяне или отнемане на статут на бежанец в държавите членки (ОВ L 326, 2005 г., стр. 13; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 242).

2 Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 2011 г., стр. 9).

3 Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 2013 г., стр. 31).