Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court (Iirimaa) 16. augustil 2019 – M.S., M.W., G.S. versus Minister for Justice and Equality

(kohtuasi C-616/19)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court (Iirimaa)

Põhikohtuasja pooled

Taotlejad: M.S., M.W., G.S.

Vastustaja: Minister for Justice and Equality

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 2005/851 artikli 25 lõike 2 punktides d ja e viidatud „asjaomane liikmesriik“ tähendab a) esimest liikmesriiki, kes on andnud rahvusvahelise kaitse taotlejale varjupaigaga võrdsustatud kaitse, või b) mõnda teist liikmesriiki, kellele on esitatud hilisem rahvusvahelise kaitse taotlus, või c) ükskõik kumb neist liikmesriikidest?

2.    Kui kolmanda riigi kodanikule on esimeses liikmesriigis antud rahvusvaheline kaitse täiendava kaitse kujul ja ta liigub teise liikmesriigi territooriumile, siis kas uue taotluse esitamine rahvusvahelise kaitse saamiseks kujutab endast õiguste kuritarvitamist viisil, mis lubab teisel liikmesriigil võtta meetme, milles nähakse ette, et sellise hilisema taotluse esitamine on vastuvõetamatu?

3.    Kas direktiivi 2005/85 artiklit 25 tuleb tõlgendada nii, nagu see takistaks liikmesriigil, millele ei ole siduv direktiiv 2011/952 , kuid millele on siduv määrus nr 604/20133 , võtmast sellist meedet, nagu on kõne all käesolevas kohtuasjas ja milles käsitletakse vastuvõetamatuna varjupaigataotlust, mille on esitanud kolmanda riigi kodanik, kellele mõni muu liikmesriik on varem andnud täiendava kaitse?

____________

1 Nõukogu 1. detsembri 2005. aasta direktiiv 2005/85/EÜ liikmesriikides pagulasseisundi omistamise ja äravõtmise menetluse miinimumnõuete kohta (ELT 2005, L 326, lk 13).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT 2011, L 337, lk 9).

3 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT 2013, L 180, lk 31).