Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court (Ireland) (Irlanda) la 16 august 2019 – M.S., M.W., G.S./Minister for Justice and Equality

(Cauza C-616/19)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court (Ireland)

Părțile din procedura principală

Reclamantți: M.S., M.W., G.S.

Pârât: Minister for Justice and Equality

Întrebările preliminare

Mențiunea referitoare la „statul membru în cauză” de la articolul 25 alineatul (2) literele (d) și (e) din Directiva 2005/851 privește (a) un prim stat membru care a acordat o protecție echivalentă azilului unui solicitant de protecție internațională sau (b) un al doilea stat membru căruia i se adresează o cerere de protecție internațională ulterioară sau (c) oricare dintre aceste state membre?

În cazul în care unui resortisant al unei țări terțe i s-a acordat protecție internațională sub formă de protecție subsidiară într-un prim stat membru și se mută pe teritoriul unui al doilea stat membru, depunerea unei noi cereri de protecție internațională în cel de al doilea stat membru constituie un abuz de drept, astfel încât cel de al doilea stat membru este autorizat să adopte o măsură care să prevadă că o astfel de cerere ulterioară este inadmisibilă?

Articolul 25 din Directiva 2005/85 trebuie interpretat în sensul că se opune adoptării de către un stat membru care nu a are obligații în temeiul Directivei 2011/952 , dar care are obligații în temeiul Regulamentului nr. 604/20133 , a unei măsuri precum cea în discuție în prezenta cauză potrivit căreia este considerată inadmisibilă o cerere de azil formulată de un resortisant al unei țări terțe care a obținut anterior protecție subsidiară în alt stat membru?

____________

1 Directiva 2005/85/CE a Consiliului din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a statutului de refugiat (JO 2005, L 326, p. 13, Ediţie specială, 19/vol. 7, p. 242).

2 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO 2011, L 337, p. 9).

3 Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (reformare) (JO 2013, L 180, p. 31).