Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court (Irland) den 16 augusti 2019 – M.S., M.W., G.S. mot Minister for Justice and Equality

(Mål C-616/19)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court (Irland)

Parter i det nationella målet

Sökande: M.S., M.W., G.S.

Motpart: Minister for Justice and Equality

Tolkningsfrågor

Syftar hänvisningen till ”den berörda medlemsstaten” i artikel 25.2 d och e i direktiv 2005/851 på a) en första medlemsstat som har beviljat en sökande ett skydd motsvarande asyl eller b) en andra medlemsstat till vilken en efterföljande ansökan om internationellt skydd har ingetts eller c) endera av dessa medlemsstater?

Om en tredjelandsmedborgare har beviljats internationellt skydd i form av subsidiärt skydd i en första medlemsstat och flyttar till en andra medlemsstat, utgör då ingivandet av en efterföljande ansökan om internationellt skydd i den andra medlemsstaten rättsmissbruk, så att den andra medlemsstaten får anta en bestämmelse som föreskriver att en sådan efterföljande ansökan ska avvisas?

Ska artikel 25 i direktiv 2005/85 tolkas så, att den utgör hinder för en medlemsstat som inte är bunden av direktiv 2011/952 , men som är bunden av förordning nr 604/20133 , att anta en sådan bestämmelse som den som är i fråga i förevarande mål, enligt vilken en asylansökan som har ingetts av en tredjelandsmedborgare, som tidigare har beviljats subsidiärt skydd av en annan medlemsstat, ska avvisas?

____________

1 Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande och återkallande av flyktingstatus (EUT, L 326, 2005, s. 13).

2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).

3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 2013, s. 31).