Language of document :

Жалба, подадена на 24 февруари 2019 г. от FV срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 14 декември 2018 г. по дело T-750/16, FV/Съвет

(Дело C-188/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: FV (представител: É. Boigelot, адвокат)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейски парламент, Европейска комисия

С определение от 3 септември 2019 г. Съдът (шести състав) отхвърля жалбата.

____________