Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 14 grudnia 2018 r. w sprawie T-750/16, FV/Rada, wniesione w dniu 24 lutego 2019 r. przez FV

(Sprawa C-188/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: FV (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot)

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja Europejska

Postanowieniem z dnia 3 września 2019 r. Trybunał (szósta izba) odrzucił odwołanie.

____________