Language of document : ECLI:EU:C:2019:803


 


 Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 1 октомври 2019 г. —
Stada Arzneimittel/EUIPO

(Дело C460/19 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, от която не се установява значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, от която не се установява значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 9—14)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Stada Arzneimittel AG понася направените от него съдебни разноски.