Language of document : ECLI:EU:C:2019:251

Byla C621/16 P

Europos Komisija

prieš

Italijos Respubliką

 2019 m. kovo 26 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas

„Apeliacinis skundas – Kalbų vartojimo tvarka – Viešieji administratorių įdarbinimo konkursai – Pranešimas apie konkursą – AD 5 lygio administratoriai – AD 6 lygio administratoriai duomenų apsaugos srityje – Kalbų mokėjimas – Konkursų antrosios kalbos pasirinkimo apribojimas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis – Bendravimo su Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) kalba – Reglamentas Nr. 1 – Pareigūnų tarnybos nuostatai – Diskriminacija dėl kalbos – Pateisinimas – Tarnybos interesas – Teisminė kontrolė“

1.        Ieškinys dėl panaikinimo – Aktai, dėl kurių galima pareikšti ieškinį – Aktai, sukeliantys privalomų teisinių pasekmių – Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) pranešimas apie viešąjį konkursą dėl administratorių rezervo sąrašų sudarymo – Įtraukimas

(SESV 263 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 1 dalis ir III priedo 1 straipsnio 1 dalis)

(žr. 44, 45, 49–55 punktus)

2.        Pareigūnai – Konkursas – Viešojo konkurso eiga – Egzaminų kalbos – Antrosios kalbos pasirinkimo apribojimas – Diskriminacija dėl kalbos – Pateisinimas dėl tarnybos intereso – Proporcingumo principo paisymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnis, 27 straipsnis ir 28 straipsnio f punktas)

(žr. 65–68, 80–83, 88–92 ir 102 punktus)

3.        Pareigūnai – Konkursas – Viešojo konkurso eiga – Egzaminų kalbos – Antrosios kalbos pasirinkimo apribojimas – Teisminė kontrolė – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnis)

(žr. 91–95, 102–104, 107 punktus)

4.        Pareigūnai – Konkursas – Viešojo konkurso eiga – Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) ir kandidatų bendravimo kalbos – Apribojimas – Leistinumas – Motyvavimas – Pateisinimas dėl tarnybos intereso – Vienodo požiūrio į kandidatus principo laikymasis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 ir 6 dalys ir III priedo 1 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1 2 ir 5 straipsniai)

(žr. 117–126 punktus)

Santrauka

Sprendimu Komisija / Italija (C‑621/16 P), priimtu 2019 m. kovo 26 d. išnagrinėjus apeliacinį skundą, Teisingumo Teismas patvirtino Bendrojo Teismo sprendimą(1), kuriuo, remiantis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 1d ir 28 straipsniais ir šių nuostatų III priedo 1 straipsnio 2 dalimi ir Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1/58(2) 1 straipsniu, buvo panaikinti du Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) pranešimai apie viešąjį konkursą dėl administratorių rezervo sąrašų sudarymo. Šiuose pranešimuose nurodyta, kad atrankos procedūros antroji kalba gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių ir kad tik šios kalbos gali būti vartojamos kaip bendravimo su EPSO kalbos.

Pirma, dėl ieškinio priimtinumo pirmojoje instancijoje Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, kad ieškinys dėl panaikinimo gali būti pareikštas dėl institucijų priimtų bet kokių nuostatų, galinčių sukelti privalomų teisinių padarinių, neatsižvelgiant į jų formą. Toliau jis nusprendė, kad, atsižvelgęs į ginčijamų pranešimų apie konkursą teisinį pobūdį, Bendrasis Teismas padarė teisingą išvadą, kad jie yra ne viešiesiems konkursams taikytinų bendrųjų taisyklių patvirtinamieji aktai ar išimtinai jų vykdymo aktai, o aktai, „sukeliantys privalomų teisinių padarinių, kiek tai susiję su atitinkamų konkursų kalbų vartojimo tvarka“, todėl dėl jų galima pareikšti ieškinį. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad konkurso organizavimo tvarka nustatoma pranešime, kuriame nurodytos jo esminės sąlygos, kaip antai kalbų, kurios būtinos dėl konkretaus laisvų pareigų pobūdžio, mokėjimas, laikantis Pareigūnų tarnybos nuostatų III priedo. Šiame pranešime nustatytas nagrinėjamo konkurso „norminis pagrindas“, atsižvelgiant į paskyrimų tarnybos nustatytą tikslą, todėl jis sukelia privalomų teisinių padarinių. Tokį pranešimų apie konkursą teisinio pobūdžio vertinimą šiuo atveju patvirtina EPSO nustatytų Viešiesiems konkursams taikytinų bendrųjų taisyklių ir pačių ginčijamų pranešimų apie konkursus formuluotės.

Antra, dėl Bendrojo Teismo atliekamos teisminės kontrolės vykdymo ir intensyvumo Teisingumo Teismas priminė, kad Sąjungos institucijos turi turėti plačią diskreciją, kai organizuoja savo tarnybų veiklą, ir konkrečiai, kai nustato laisvoms pareigoms eiti keliamus tinkamumo kriterijus, o pagal šiuos kriterijus ir vadovaudamosi tarnybos interesais – konkurso organizavimo sąlygas ir tvarką. Vis dėlto ši diskrecija yra apribota imperatyvių Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio nuostatų, kuriose draudžiama bet kokia diskriminacija dėl kalbos ir numatyta, kad nevienodas požiūris dėl kalbos, atsirandantis dėl konkurso kalbos vartojimo apribojimo nedideliu oficialiųjų kalbų skaičiumi, galimas tik tuo atveju, jeigu toks apribojimas yra objektyviai pateisinamas ir proporcingas realiems tarnybos poreikiams. Be to, bet koks reikalavimas mokėti konkrečią kalbą turi būti grindžiamas aiškiais, objektyviais ir nuspėjamais kriterijais tam, kad kandidatai galėtų suprasti tokio reikalavimo motyvus, o Sąjungos teismai – patikrinti jo teisėtumą.

Kadangi apribojimo teisėtumas priklauso nuo to, ar tas apribojimas yra pateisinamas ir proporcingas, Bendrasis Teismas šiuo atveju galėjo pagrįstai in concreto išnagrinėti klausimą, ar ginčijamuose pranešimuose apie konkursus, Viešiesiems konkursams taikytinose bendrosiose taisyklėse ir Komisijos pateiktuose įrodymuose yra „konkrečios informacijos“, kuri leistų objektyviai nustatyti tarnybos intereso, galinčio pateisinti konkurso antrosios kalbos pasirinkimo apribojimą, buvimą. Iš tikrųjų Bendrasis Teismas turi patikrinti ne tik nurodytų įrodymų faktinį teisingumą, patikimumą ir nuoseklumą, bet ir tai, ar šie įrodymai apima visus esminius duomenis, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant sudėtingą situaciją, ir ar jie gali pagrįsti jais remiantis padarytas išvadas.

Galiausiai, trečia, dėl kandidatų ir EPSO bendravimo kalbų pasirinkimo apribojimo Teisingumo Teismas nusprendė, kad Bendrojo Teismo motyvai, jog Reglamente Nr. 1/58 yra reglamentuojamas bet koks EPSO ir konkursuose dalyvaujančių kandidatų bendravimui nustatytų oficialiųjų kalbų apribojimas, yra klaidingi. Sprendime Italija / Komisija (C‑566/10 P)(3) Teisingumo Teismas nusprendė, kad, nesant pareigūnams ir tarnautojams taikytinų specialiųjų reglamentuojamojo pobūdžio nuostatų, įtvirtintų su toje byloje nagrinėtais pranešimais apie konkursus susijusių institucijų darbo tvarkos taisyklėse, santykiai tarp šių institucijų ir jų pareigūnų bei tarnautojų nėra visiškai pašalinti iš Reglamento Nr. 1/58 taikymo srities. Tačiau Teisingumo Teismas pabrėžė, kad ši išvada taikoma ne EPSO ir kandidatų bendravimo kalboms, o pranešimų apie konkursus paskelbimo kalboms. Todėl per Sąjungos personalo atrankos procedūras nevienodas požiūris dėl konkursų kalbų vartojimo tvarkos gali būti leidžiamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 6 dalį. Vis dėlto šiuo atveju Teisingumo Teismas nusprendė, kad Bendrasis Teismas teisingai konstatavo, kad bendravimo kalbų pasirinkimui pagrįsti pateiktais motyvais negalima pateisinti, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 1d straipsnio 1 ir 6 dalis, bendravimo su EPSO kalbų pasirinkimo apribojimo, nes ginčijamuose pranešimuose apie konkursą nenurodyta, kokia objektyviai patikrinama informacija grindžiamas šis apribojimas, kuris turi būti proporcingas realiems tarnybos poreikiams.


1      2016 m. rugsėjo 15 d. Sprendimas Italija / Komisija (T‑353/14 ir T‑17/15, EU:T:2016:495).


2      1958 m. balandžio 15 d. Tarybos reglamentas Nr. 1, nustatantis kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje (OL 17, 1958, p. 385; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 3), iš dalies pakeistas 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL L 158, 2013, p. 1).


3      2012 m. lapkričio 27 d. Sprendimas Italija / Komisija (C‑566/10 P, EU:C:2012:752)