Language of document : ECLI:EU:T:2019:555


 


 Определение на председателя на Общия съд от 19 август 2019 г. —
BASF/Комисия

(Дело T472/19 R)

„Обезпечително производство — Лекарствен продукт — Разрешение за търговия — Етилови естери на омега‑3 киселини — Липса на неотложност“

1.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Кумулативен характер — Претегляне на всички разглеждани интереси — Ред за разглеждане и начин на проверка — Право на преценка на съдията по обезпечителното производство

(член 256, параграф 1 ДФЕС и членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 11—14)

2.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Изцяло хипотетична вреда, основана на настъпването на бъдещи и несигурни събития — Недостатъчен характер за обосноваване на неотложността

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС)

(вж. т. 17 и 18)

3.      Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Финансова вреда — Задължение да се предоставят конкретни и точни данни, подкрепени с подробни писмени доказателства — Положение, което може да застраши съществуването на дружеството ищец/жалбоподател

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграф 4 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 19—21)

4.      Обезпечително производство — Изисквания за форма — Представяне на исканията — Кратко изложение на посочените основания — Правни основания, които не са изложени в жалбата и писмените становища — Общо препращане към други документи — Недопустимост

(членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 156, параграфи 4 и 5 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 22)

Предмет

Искане на основание членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС за постановяване на временни мерки, с които да се спре изпълнението на Решение за изпълнение на Комисията от 6 юни 2019 година относно, в рамките на член 31 от Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета, разрешенията за търговия с лекарствени продукти за хуманна употреба, съдържащи „етилови естери на омега‑3 киселини“ за перорално приложение при вторична профилактика след инфаркт на миокарда (C(2019) 4336 окончателен)

Диспозитив

1)

Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.

2)

Не се произнася по съдебните разноски.