Language of document : ECLI:EU:T:2019:555


 


 Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 19. srpna 2019 – BASF v. Komise

(věc T-472/19 R)

„Řízení o předběžných opatřeních – Léčivý přípravek – Registrace – Ethylestery omega-3 kyselin – Neexistence naléhavosti“

1.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky poskytnutí – Fumus boni juris – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Kumulativní charakter  – Zvážení všech dotčených zájmů – Pořadí přezkumu a způsob ověřování – Posuzovací pravomoc soudce příslušného pro rozhodování o předběžných opatřeních

(Článek 256 odst. 1, články 278 a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 156 odst. 4)

(viz body 11-14)

2.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky poskytnutí – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Důkazní břemeno – Čistě hypotetická újma podmíněná vznikem budoucích a nejistých událostí – Nedostatečnost pro odůvodnění naléhavosti

(Články 278 a 279 SFEU)

(viz body 17, 18)

3.      Řízení o předběžných opatřeních – Odklad vykonatelnosti – Předběžná opatření – Podmínky poskytnutí – Naléhavost – Vážná a nenapravitelná újma – Důkazní břemeno – Finanční újma – Povinnost poskytnout konkrétní a přesné údaje podepřené podrobnými a ověřenými listinnými důkazy – Situace, jež může ohrozit existenci společnosti-navrhovatelky

(Články 278 a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 156 odst. 4)

(viz body 19-21)

4.      Řízení o předběžných opatřeních – Formální požadavky – Podávání návrhů – Stručný popis dovolávaných žalobních důvodů – Právní důvody neuvedené v žalobě a ve spisech účastníků řízení – Globální odkaz na jiné písemnosti – Nepřípustnost

(Články 278 a 279 SFEU; jednací řád Tribunálu, čl. 156 odst. 4 a 5)

(viz bod 22)

Předmět

Návrh na předběžné opatření na základě článků 278 a 279 SFEU spočívající v odkladu vykonatelnosti prováděcího rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2019 týkajícího se, v rámci článku 31 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, registrací humánních léčivých přípravků obsahujících „ethylestery omega-3 kyselin“ pro perorální podání v rámci sekundární prevence po infarktu myokardu [C(2019)4336 final].

Výrok

1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.