Language of document : ECLI:EU:T:2019:555


 


 Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 19.8.2019 – BASF vastaan komissio

(asia T-472/19 R)

(Väliaikainen oikeussuoja – Lääke – Myyntilupa – Omega-3-happoetyyliesterit – Kiireellisyysedellytys ei täyty)

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Fumus boni juris – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Yhtäaikaisuus – Kaikkien kysymyksessä olevien intressien vertailu – Tutkimisjärjestys ja selvittämistapa – Välitoimista päättävän tuomarin harkintavalta

(SEUT 256 artiklan 1 kohta, SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 156 artiklan 4 kohta)

(ks. 11–14 kohta)

2.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka – Puhtaasti hypoteettinen vahinko, joka perustuu tulevien ja epävarmojen tapahtumien ilmenemiseen, ei riitä perusteeksi kiireellisyydelle

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla)

(ks. 17 ja 18 kohta)

3.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Kiireellisyys – Vakava ja korjaamaton vahinko – Todistustaakka – Taloudellinen vahinko – Velvollisuus esittää konkreettisia ja täsmällisiä tietoja, joita tukevat yksityiskohtaiset asiakirjatodisteet – Tilanne, joka voi vaarantaa hakijayrityksen olemassaolon

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 156 artiklan 4 kohta)

(ks. 19–21 kohta)

4.      Väliaikainen oikeussuoja – Muotovaatimukset – Hakemusten esittäminen – Yhteenveto kanneperusteista – Oikeudelliset perusteet, joita ei ole esitetty kannekirjelmässä, vastineessa eikä vastauskirjelmässä – Yleinen viittaus muihin asiakirjoihin – Tutkimatta jättäminen

(SEUT 278 ja SEUT 279 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 156 artiklan 4 ja 5kohta)

(ks. 22 kohta)

Aihe

SEUT 278 ja SEUT 279 artiklaan perustuva vaatimus, joka koskee välitoimien määräämistä komission 6.6.2019 antaman sellaisen täytäntöönpanopäätöksen täytäntöönpanon lykkäämiseksi, joka koskee – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY 31 artiklan puitteissa – omega-3-hapon etyyliestereitä sisältävien ihmisille tarkoitettujen suun kautta otettavien lääkkeiden, jotka on tarkoitettu toissijaiseen ennaltaehkäisyyn sydäninfarktin jälkeen, myyntilupia (C(2019) 4336 final)

Ratkaisu

1)

Välitoimihakemus hylätään.

2)

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.