Language of document : ECLI:EU:T:2019:555


 


 Postanowienie prezesa Sądu z dnia 19 sierpnia 2019 r. –
BASF/Komisja

(sprawa T472/19 R)

Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Produkt leczniczy – Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu – Estry etylowe kwasów tłuszczowych omega‑3 – Brak pilnego charakteru

1.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Fumus boni iuris – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Charakter kumulatywny – Wyważenie wszystkich spornych interesów – Kolejność badania i sposób weryfikacji – Swobodna ocena przysługująca sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych

(art. 256 ust. 1, art. 278, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 11–14)

2.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu – Szkoda czysto hipotetyczna, oparta na wystąpieniu zdarzeń przyszłych i niepewnych – Charakter niewystarczający do uzasadnienia pilnego charakteru

(art. 278, 279 TFUE)

(zob. pkt 17, 18)

3.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Środki tymczasowe – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu – Szkoda finansowa – Obowiązek dostarczenia konkretnych i precyzyjnych wskazówek wspartych szczegółowymi dowodami z dokumentów – Sytuacja, która może stanowić zagrożenie dla istnienia skarżącej spółki

(art. 278, 279 TFUE; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 § 4)

(zob. pkt 19–21)

4.      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wymogi formalne – Złożenie wniosków – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów – Zarzuty prawne niepodniesione w skardze i pismach procesowych – Ogólne odesłanie do innych pism – Niedopuszczalność

(art. 278, 279; regulamin postępowania przed Sądem, art. 156 §§ 4, 5)

(zob. pkt 22)

Przedmiot

Oparty na art. 278 i 279 TFUE wniosek o zarządzenie środków tymczasowych zmierzających do zawieszenia wykonania decyzji wykonawczej Komisji z dnia 6 czerwca 2019 r. dotyczącej pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, na podstawie art. 31 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów leczniczych stosowanych u ludzi zawierających „estry etylowe kwasów tłuszczowych omega‑3” stosowanych doustnie w profilaktyce wtórnej po zawale mięśnia sercowego [C(2019)4336 final].

Sentencja

1)

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.