Language of document : ECLI:EU:T:2019:555


 


 Beslut meddelat av tribunalens ordförande av den 19 augusti 2019 –
BASF mot kommissionen

(mål T472/19 R)

”Interimistiskt förfarande – Läkemedel – Godkännande för försäljning – Omega-3-fettsyra-etylestrar – Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte”

1.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Fumus boni juris – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Kumulativ karaktär – Avvägning mellan samtliga intressen som är i fråga – I vilken ordning och på vilket sätt prövning ska ske – Utrymme för skönsmässig bedömning för domaren med behörighet att besluta om interimistiska åtgärder

(Artiklarna 256.1, 278 och 279 FEUF; Tribunalens rättegångsregler, artikel 156.4)

(se punkterna 11‐14)

2.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bevisbörda – Rent hypotetisk skada som grundas på uppkomsten av framtida och osäkra händelser – Otillräckligt för att visa att situationen ställer krav på skyndsamhet

(Artiklarna 278 och 279 FEUF)

(se punkterna 17 och 18)

3.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Situation som ställer krav på skyndsamhet – Allvarlig och irreparabel skada – Bevisbörda – Ekonomisk skada – Skyldighet att lämna konkreta och precisa uppgifter, som stöds av detaljerad skriftlig bevisning – Situation som kan äventyra sökandebolagets existens

(Artiklarna 278 och 279 FEUF; Tribunalens rättegångsregler, artikel 156.4)

(se punkterna 19‐21)

4.      Interimistiskt förfarande – Formkrav – Framställning av yrkanden – Kortfattad framställning av de grunder som åberopas – Rättslig grund som inte anges i ansökan varigenom talan har väckts eller i inlagorna – Generell hänvisning till andra inlagor – Avvisning

(Artiklarna 278 och 279 FEUF; Tribunalens rättegångsregler, artikel 156.4 och 156.5)

(se punkt 22)

Saken

Ansökan enligt artiklarna 278 och 279 FEUF om att interimistiska åtgärder ska vidtas för att erhålla uppskov med verkställigheten av kommissionens genomförandebeslut av den 6 juni 2019 gällande, i enlighet med artikel 31 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG, godkännande för försäljning av humanläkemedel innehållande ”Omega-3-fettsyra-etylestrar” för oral användning för förebyggande vård efter en hjärtinfarkt (K(2019)4336 final).

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Frågan om rättegångskostnader anstår.