Language of document :

Kanne 15.7.2019 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(asia C-668/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Manhaeve ja L. Cimaglia)

Vastaaja: Italian tasavalta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Italian tasavalta ei noudattanut direktiivin 91/271/ETY 3 artiklan ja/tai 4 artiklan ja/tai 5 artiklan sekä 10 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se

on jättänyt toteuttamatta tarvittavat toimenpiteet taatakseen, että 166 taajamassa, joiden asukasvastineluku on yli 2 000, on yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin 91/271/ETY1 3 artiklan mukaisesti jätevesien viemäröintijärjestelmä

on jättänyt toteuttamatta tarvittavat toimenpiteet taatakseen, että 610 taajamassa, joiden asukasvastineluku on yli 10 000 taikka joiden asukasvastineluku on 2 000–10 000 ja joiden jätevedet johdetaan sisävesiin ja suistoihin, viemäröidyt yhdyskuntajätevedet on ennen vesistöön johtamista käsiteltävä biologisesti tai vastaavalla tavalla direktiivin 91/271/ETY 4 artiklan mukaisesti

on jättänyt toteuttamatta tarvittavat toimenpiteet taatakseen, että 10 taajamassa, joiden asukasvastineluku on yli 10 000 ja joiden jätevedet johdetaan ”haavoittumiselle alttiisiin vesistöihin” direktiivissä 91/271/ETY tarkoitetulla tavalla, jätevedet on ennen niiden vesistöön johtamista käsiteltävä biologista tai vastaavaa käsittelyä tehokkaammin tämän saman direktiivin 5 kohdan mukaisesti

on jättänyt toteuttamatta tarvittavat toimenpiteet taatakseen, että viidellä direktiivissä 91/271/ETY tarkoitetulla ”haavoittumiselle alttiilla alueella” alueen kaikille yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille tulevasta fosforin ja typen kokonaiskuormituksesta poistetaan kummastakin vähintään 75 prosenttia tämän saman direktiivin 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti

on jättänyt toteuttamatta tarvittavat toimenpiteet taatakseen, että jätevedenpuhdistamot suunnitellaan ja rakennetaan 4, 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja niitä käytetään ja hoidetaan siten, että puhdistamojen riittävän tehokas toiminta taataan kaikissa tavanomaisissa ilmasto-oloissa, ja jotta puhdistamoiden suunnittelussa otetaan huomioon kuormituksen vaihtelut eri vuodenaikoina, tämän saman direktiivin 10 artiklan mukaisella tavalla.

velvoittaa Italian tasavallan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio arvostelee kanteessaan Italian tasavaltaa siitä, ettei se saattanut asianmukaisesti osaksi kansallista oikeusjärjestystä kansallisen alueensa eri osissa yhdyskuntavesien käsittelystä 21.5.1991 annettua neuvoston direktiiviä 91/271/ETY.

Komissio vetoaa aluksi siihen, että direktiivin 3 artiklaa, jonka 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on huolehdittava, että taajamissa, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 2 000, on 31.12.2005 mennessä jätevesien viemäröintijärjestelmät, jotka täyttävät liitteessä I olevassa A kohdassa vahvistetut vaatimukset. Tätä velvollisuutta ei ole noudatettu asianmukaisella tavalla useissa taajamissa, jotka sijaitsevat Abruzzon, Calabrian, Campanian, Friuli-Venezia Giulian, Lombardian, Apulian, Sisilian, Aostan laakson ja Veneton alueilla.

Direktiivin 91/271/ETY 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään lisäksi, että purkupaikasta riippumatta taajamissa, joiden asukasvastineluku on suurempi kuin 10 000 tai taajamissa, joiden asukasvastineluku on 2 000–10 000 jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 31.12.2005 mennessä viemäröidyt yhdyskuntajätevedet on ennen vesistöön johtamista käsiteltävä biologisesti tai vastaavalla tavalla liitteessä I olevassa B kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Komissio on todennut, että näitä säännöksiä ei noudateta useissa taajamissa, jotka sijaitsevat Abruzzon, Basilicatan, Calabrian, Campanian, Friuli-Venezia Giulian, Lazion, Ligurian, Lombardian, Marchen, Apulian, Piemonten, Sardinian, Sisilian, Toscanan, Aostan laakson ja Veneton alueilla.

Direktiivin 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on huolehdittava, että yli 10 000 asukasvastineluvun taajamista peräisin olevat viemäröidyt jätevedet käsitellään ennen niiden johtamista haavoittumiselle alttiisiin vesistöihin 4 artiklassa säädettyä tehokkaammin. Komissio on todennut, että näitä säännöksiä ei ole noudatettu useissa taajamissa, jotka sijaitsevat Basilicatan, Friuli-Venezia Giulian, Lazion, Marchen, Apulian, Sardinian ja Veneton alueilla.

Haavoittumiselle alttiiden alueiden osalta direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa säädetään seuraavaksi, että jätevedenpuhdistamoille saman artiklan 2 ja 3 kohdassa asetettuja vaatimuksia ei tarvitse soveltaa, jos voidaan osoittaa, että alueen kaikille yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoille tulevasta fosforin ja typen kokonaiskuormituksesta poistetaan kummastakin vähintään 75 prosenttia. Tätä ei kuitenkaan ole osoitettu useiden Italian alueella sijaitsevien haavoittumiselle alttiiden alueiden osalta.

Lopuksi komissio katsoo, että direktiivin 91/271/ETY 4 ja 5 artiklan noudattamatta jättämisestä aiheutuu, että myös tämän saman direktiivin 10 artiklaa, jossa säädetään, että jätevedenpuhdistamot on suunniteltava ja rakennettava ja niitä on käytettävä ja hoidettava siten, että puhdistamojen riittävän tehokas toiminta taataan kaikissa tavanomaisissa ilmasto-oloissa, ei ole noudatettu.

____________

1 EYVL 1991, L 135, s. 40.