Language of document :

2019. július 15-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Olasz Köztársaság

(C-668/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: E. Manhaeve és L. Cimaglia meghatalmazottak)

Alperes: Olasz Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság,

mivel nem fogadta el az annak biztosításához szükséges rendelkezéseket, hogy 166, 2000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomeráció rendelkezzen települési szennyvizet összegyűjtő rendszerekkel a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv1 3. cikkének megfelelően,

mivel nem fogadta el az annak biztosításához szükséges rendelkezéseket, hogy 610, 10000 lakosegyenértéknél nagyobb vagy 2000 és 10000 lakosegyenérték közötti, édesvizekbe vagy torkolatokba kibocsátó agglomerációban a gyűjtőrendszerekbe vezetett szennyvizet vízbe történő kibocsátás előtt másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá a 91/271/EGK irányelv 4. cikkének megfelelően,

mivel nem fogadta el az annak biztosításához szükséges rendelkezéseket, hogy 10, 10000 lakosegyenértéknél nagyobb és a települési szennyvizet a 91/271/EGK értelmében vett „érzékeny területekre” kibocsátó agglomerációban a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet kibocsátásuk előtt másodlagos vagy azzal egyenértékű kezelésnél szigorúbb kezelésnek vessék alá ugyanezen irányelv 5. cikkének megfelelően,

mivel nem fogadta el az annak biztosításához szükséges rendelkezéseket, hogy 5, a 91/271/EGK irányelv értelmében vett „érzékeny területen” az összes települési szennyvíztisztító telepről származó teljes terhelés minimális csökkentési százaléka legalább a teljes foszformennyiség 75 %-a és legalább a teljes nitrogénmennyiség 75 %-a legyen, ugyanezen irányelv 5. cikke (4) bekezdésének megfelelően,

mivel nem fogadta el az annak biztosításához szükséges rendelkezéseket, hogy a 91/271/EGK irányelv 4-7. cikke követelményeinek kielégítése érdekében épített települési szennyvíztisztító telepek úgy legyenek megtervezve, megépítve, működtetve és karbantartva, hogy minden normálisnak tekinthető helyi időjárási helyzetben megfelelő teljesítményt biztosítsanak és a telepek tervezésekor figyelembe vegyék 617 agglomerációban a terhelés évszakoktól függő változásait ugyanezen irányelv 10. cikkének megfelelően,

nem teljesítette a 91/271/EGK irányelv 3. és/vagy 4. és/vagy 5. cikkéből, valamint 10. cikkéből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetével a Bizottság azt rója fel, hogy az Olasz Köztársaság területének egyes pontjain nem hajtotta végre megfelelő módon a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK irányelvet.

A Bizottság mindenekelőtt az irányelv 3. cikkének különféle megsértéseit állapítja meg, amely cikk úgy rendelkezik (1) bekezdésének második albekezdésében és (2) bekezdésében, hogy a tagállamok gondoskodnak arról, hogy minden 2000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomeráció rendelkezzék az I. melléklet A szakaszának megfelelő települési szennyvizet összegyűjtő rendszerekkel legkésőbb 2005. december 31-ig . Számos, Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Szicília, Valle d’Aosta és Veneto tartományban található agglomerációban nem teljesítették e kötelezettséget megfelelő módon.

A 91/271/EGK irányelv 4. cikke ezenkívül azt írja elő (1) és (3) bekezdésében, hogy a tagállamoknak legkésőbb 2005. december 31-ig biztosítaniuk kellett volna, hogy a 10000 lakosegyenértéknél nagyobb vagy 2000 és 10000 lakosegyenérték közötti agglomerációkból származó, gyűjtőrendszerekbe vezetett szennyvizet vízbe történő kibocsátás előtt másodlagos kezelésnek vagy egy ezzel egyenértékű kezelésnek vessék alá az I. melléklet B szakaszának megfelelően. A Bizottság megállapította, hogy a fenti rendelkezéseket nem tartották tiszteletben Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Piemonte, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta és Veneto tartomány számos agglomerációjában.

Az irányelv 5. cikke (2) és (3) bekezdésében előírja, hogy a tagállamoknak legkésőbb 1998. december 31-ig biztosítaniuk kellett volna, hogy a 10000 lakosegyenértéknél nagyobb agglomerációk minden kibocsátott vize esetében a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési szennyvizet érzékeny területekre való kibocsátásuk előtt a másodlagos vagy egyenértékű kezelésnél szigorúbb követelményeket kielégítő kezelésne vessék alá. A Bizottság megállapította, hogy a fenti rendelkezéseket nem tartották tiszteletben Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Szardínia és Veneto tartomány számos agglomerációjában.

Az érzékeny területekkel kapcsolatban az irányelv 5. cikkének (4) bekezdése rendelkezik annak lehetőségéről, hogy a (2) és (3) bekezdésben szereplő egyes településiszennyvíz-tisztító telepekre a követelményeket nem kell alkalmazni, ha igazolható, hogy az ebben a körzetben lévő összes települési szennyvíztisztító telepről származó teljes terhelés minimális csökkentési százaléka legalább a teljes foszformennyiség 75 %-a és legalább a teljes nitrogénmennyiség 75 %-a. Ezt az Olaszország területén található számos érzékeny területtel kapcsolatban nem bizonyították.

A 91/271/EGK irányelv 4. és 5. cikkének megsértése végül ugyanezen irányelv 10. cikkének a megsértéséhez vezet, amelynek értelmében a települési szennyvíztisztító telepeket úgy kell megtervezni, megépíteni, működtetni és karbantartani, hogy minden normálisnak tekinthető helyi időjárási helyzetben megfelelő teljesítményt biztosítsanak.

____________

1 HL 1991. L 135., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.