Language of document :

2019 m. liepos 15 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Italijos Respublika

(Byla C-668/19)

Proceso kalba: italų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama E. Manhaeve, L. Cimaglia

Atsakovė: Italijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Komisija Teisingumo Teismo prašo:

pripažinti, kad Italijos Respublika:

nesiėmė priemonių, būtinų užtikrinti, kad 166 aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 2000 gyventojų, būtų įrengtos miesto nuotėkų surinkimo sistemos pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo1 3 straipsnį,

nesiėmė priemonių, būtinų užtikrinti, kad 610 aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 10000 gyventojų arba turinčių nuo 2000 iki 10000 gyventojų, į nuotėkų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotėkoms, prieš jas išleidžiant į vandens telkinius, būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas pagal Direktyvos 91/271/EEB 4 straipsnį,

nesiėmė priemonių, būtinų užtikrinti, kad 10 aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 10000 gyventojų, į nuotėkų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotėkoms, prieš išleidžiant į jautrias zonas, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 91/271/EEB, būtų taikomas griežtesnis nei antrinis arba jam prilygstantis valymas pagal Direktyvos 91/271/EEB 5 straipsnį,

nesiėmė priemonių, būtinų užtikrinti, kad 5 „jautriose zonose“, kaip tai suprantama pagal Direktyvą 91/271/EEB, į visus toje zonoje esančius miesto nuotėkų valymo įrenginius patenkančiose nuotėkose bendras fosforo kiekis būtų sumažintas bent 75 % bei bendras azoto kiekis būtų sumažintas bent 75 % pagal šios direktyvos 5 straipsnio 4 dalį.

nesiėmė priemonių, būtinų užtikrinti, kad miesto nuotėkų valymo įrenginiai, pastatyti taip, kad atitiktų Direktyvos 91/271/EEB 4-7 straipsnių reikalavimus, būtų suprojektuoti, pastatyti, eksploatuojami ir prižiūrimi taip, kad jų veiklos rezultatai būtų pakankamai geri esant įprastinėms vietos klimato sąlygoms, ir kad projektuojant nuotėkų valymo įrenginius būtų atsižvelgta į sezoninius apkrovos kitimus 617 aglomeracijose pagal minėtos direktyvos 10 straipsnį,

ir neįvykdė įsipareigojimų, jai tenkančių pagal Direktyvos 91/271/EEB 3 ir (arba) 4, 5 bei 10 straipsnius.

priteisti iš Italijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Savo ieškinyje Komisija kaltina Italijos Respubliką tinkamai neperkėlus į nacionalinę teisę 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo.

Visų pirma Komisija nurodo tam tikrus direktyvos 3 straipsnio pažeidimus; šio straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 2 dalyje numatyta, kad valstybės narės užtikrina, jog aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 15000 gyventojų, ne vėliau kaip iki 2000 m. gruodžio 31 d. būtų pastatytos miesto nuotėkų surinkimo sistemos, atitinkančios I priedo A dalies reikalavimus. Daugelyje aglomeracijų, esančių Abrucų, Kalabrijos, Kampanijos, Friulio Venecijos Džulijos, Lombardijos, Apulijos, Sicilijos, Aostos Slėnio ir Veneto regionuose, ši pareiga nebuvo tinkamai įvykdyta.

Be to, Direktyvos 91/271/EEB 4 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatyta, kad valstybės narės užtikrina, aglomeracijose, turinčiose daugiau kaip 10000 gyventojų arba turinčiose nuo 2000 iki 10000 gyventojų, į nuotėkų surinkimo sistemas patenkančioms miesto nuotėkoms, prieš jas išleidžiant į vandens telkinius, ne vėliau kaip nuo 2005 m. gruodžio 31 d būtų taikomas antrinis arba jam prilygstantis valymas pagal I priedo B dalies reikalavimus. Komisija konstatavo, kad šių nuostatų nebuvo laikytasi daugelyje aglomeracijų, esančių Abrucų, Bazilikatos, Kalabrijos, Kampanijos, Friulio Venecijos Džulijos, Lacijaus, Ligūrijos, Lombardijos, Markės, Apulijos, Pjemomto, Sardinijos, Sicilijos, Toskanos, Umbrijos, Aostos Slėnio ir Veneto regionuose.

Direktyvos 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta, jog valstybės narės užtikrina, kad miesto nuotėkos, patenkančios į nuotėkų surinkimo sistemas iš aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 10000 gyventojų, prieš išleidžiant į jautrias zonas ne vėliau kaip nuo 1998 m. gruodžio 31 d. būtų pradėtos valyti pagal griežtesnius negu aprašyta 4 straipsnyje reikalavimus. Komisija konstatavo, kad šių nuostatų nebuvo laikytasi daugelyje aglomeracijų, esančių Bazilikatos, Friulio Venecijos Džulijos, Lacijaus, Markės, Apulijos, Sardinijos ir Veneto regionuose.

Dėl jautrių zonų pažymėtina, jog direktyvos 5 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu galima įrodyti, jog į visus toje zonoje esančius miesto nuotėkų valymo įrenginius patenkančiose nuotėkose bendras fosforo kiekis sumažinamas bent 75 % bei bendras azoto kiekis sumažinamas bent 75 %, nebūtina taikyti reikalavimų, išdėstytų šio straipsnio 2 ir 3 dalyse. Tačiau tai nebuvo įrodyta tam tikrose Italijos teritorijos jautriose zonose.

Nesilaikant Direktyvos 91/271/EEB 4 ir 5 straipsnių buvo pažeistas ir šios direktyvos 10 straipsnis, pagal kurį reikalaujama, kad miesto nuotėkų valymo įrenginiai būtų suprojektuoti, pastatyti, eksploatuojami ir prižiūrimi taip, kad jų veiklos rezultatai būtų pakankamai geri esant įprastinėms vietos klimato sąlygoms jų buvimo vietoje.

____________

1 OL L 135, 1991, p. 40; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 26.