Language of document :

Tožba, vložena 15. julija 2019 – Evropska komisija/Italijanska republika

(Zadeva C-668/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: E. Manhaeve in L. Cimaglia, agenti)

Tožena stranka: Italijanska republika

Predlog tožeče stranke

Komisija Sodišču predlaga, naj

ugotovi, da Italijanska republika s tem, da ni

sprejela potrebnih ukrepov, da se v skladu s členom 3 Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode1 za 166 aglomeracij s populacijskim ekvivalentom nad 2000 zagotovijo kanalizacijski sistemi za komunalno odpadno vodo,

sprejela potrebnih ukrepov, da bo v skladu s členom 4 Direktive 91/271/EGS komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, v 610 aglomeracijah s populacijskim ekvivalentom večjim od 10000 oziroma s populacijskim ekvivalentom med 2000 in 10000 in izpusti v sladke vode in v estuarije pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku,

sprejela potrebnih ukrepov za zagotovitev, da bodo v skladu s členom 5 Direktive 91/271/EGS v 10 aglomeracijah s populacijskim ekvivalentom večjim od 10000 z izpusti v sprejemne vode, ki štejejo med „občutljiva območja“ v smislu te direktive, komunalne odpadne vode, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom v občutljiva območja podvržene strožjemu postopku čiščenja, kot je sekundarni ali primerljiv postopek čiščenja,

sprejela potrebnih ukrepov za zagotovitev, da bo v skladu s členom 5(4) Direktive 91/271/EGS na 5 „občutljivih območjih“ v smislu te direktive minimalni odstotek zmanjšanja celotne obremenitve komunalne odpadne vode, ki vstopa v vse čistilne naprave na tem območju, znašal najmanj 75 % celotnega fosforja in najmanj 75 % celotnega dušika,

sprejela potrebnih ukrepov, da bodo v skladu s členom 10 Direktive 91/271/EGS v 617 aglomeracijah komunalne čistilne naprave, zgrajene za izpolnitev zahtev iz členov 4, 5, 6 in 7 te direktive, načrtovane, zgrajene, upravljane in vzdrževane tako, da bo zagotovljena zadostna učinkovitost delovanja ob vseh običajnih lokalnih podnebnih razmerah in da se bo pri načrtovanju naprav upoštevalo sezonsko spreminjanje bremena,

ni izpolnila obveznosti iz člena 3 in/ali člena 4 in/ali člena 5 ter člena 10 Direktive 91/271/EGS;

Italijanski republiki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija s tožbo Italijanski republiki očita, da v različnih predelih svojega ozemlja ni pravilno prenesla Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode.

Komisija najprej ugotavlja več kršitev člena 3 Direktive, ki v drugi alinei odstavka 1 in odstavku 2 določa, da so morale države članice za aglomeracije s populacijskim ekvivalentom nad 2000 najkasneje do 31. decembra 2005 zagotoviti kanalizacijske sisteme za komunalno odpadno vodo, ki morajo zadostiti zahtevam iz Priloge I(A).V številnih aglomeracijah v regijah Abruci, Kalabrija, Kampanija, Furlanija Julijska krajina, Lombardija, Apulija, Sicilija, Dolina Aoste in Benečija ta obveznost ni bila pravilno izpolnjena.

Člen 4 Direktive 91/271/EGS poleg tega v odstavkih 1 in 3 določa, da bi morale države članice v zvezi z izpusti iz aglomeracij s populacijskim ekvivalentom večjim od 10000 oziroma z izpusti v sladke vode in v estuarije iz aglomeracij s populacijskim ekvivalentom med 2000 in 10000 najkasneje do 31. decembra 2005 zagotoviti, da bo komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku v skladu z zahtevami iz Priloge I. B. Komisija je ugotovila, da navedene določbe niso bile spoštovane v velikem številu aglomeracij v regijah Abruci, Bazilikata, Kalabrija, Kampanija, Furlanija Julijska krajina, Lacij, Ligurija, Lombardija, Marke, Apulija, Piemont, Sardinija, Sicilija, Toskana, Umbrija, Dolina Aoste in Benečija.

Člen 5 Direktive v odstavkih 2 in 3 določa, da bi morale države članice najkasneje do 31. decembra 1998 zagotoviti, da bodo za vse izpuste iz aglomeracij s populacijskim ekvivalentom večjim od 10000 komunalne odpadne vode, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom v občutljiva območja podvržene strožjemu postopku čiščenja kot je tisti, opisan v členu 4. Komisija je ugotovila, da navedene določbe niso bile spoštovane v vrsti aglomeracij v regijah Bazilikata, Furlanija Julijska krajina, Lacij, Marke, Apulija, Sardinija in Benečija.

Dalje, člen 5(4) Direktive v zvezi z občutljivimi območji določa možnost, da se zahteve za posamične komunalne čistilne naprave, določene v odstavkih 2 in 3 tega člena, ne uporabljajo, če se dokaže, da je minimalni odstotek zmanjšanja celotne obremenitve komunalne odpadne vode, ki vstopa v vse čistilne naprave na tem območju, znašal najmanj 75 % celotnega fosforja in najmanj 75 % celotnega dušika. To ni bilo dokazano glede različnih občutljivih območij na italijanskem ozemlju.

Nazadnje, nespoštovanje členov 4 in 5 Direktive 91/271/EGS povzroči tudi kršitev člena 10 te direktive, v skladu s katerim bi morale biti komunalne čistilne naprave načrtovane, zgrajene, upravljane in vzdrževane tako, da bo zagotovljena zadostna učinkovitost delovanja ob vseh običajnih lokalnih podnebnih razmerah.

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 26.