Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Испания), постъпило на 2 август 2019 г. — SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Дело C-592/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: SI

Ответник: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 4 и член 6, параграф 1 от Директива 2003/109/ЕО1 да се тълкуват в смисъл, че наличието на предходно осъждане от каквото и да e естество представлява достатъчно основание да бъде отказан достъп до статут на дългосрочно пребиваващ, без да е необходимо да се преценяват продължителността на пребиваването и съществуването на връзки с държавата на пребиваване?

____________

1 Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 година относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (OB L 16, 2004 г., стр. 44; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 225).