Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Španělsko) dne 2. srpna 2019 – SI v. Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Věc C-592/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: SI

Odpůrce: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Předběžná otázka

Mají být článek 4 a čl. 6 odst. 1 směrnice 2003/109/ES1 vykládány v tom smyslu, že záznam v rejstříku trestů jakékoli povahy je dostačujícím důvodem k odmítnutí přístupu k postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, aniž je třeba zohlednit délku pobytu a existenci a vazeb na zemi pobytu?

____________

1     Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. (Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44).