Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Hiszpania) w dniu 2 sierpnia 2019 r. – SI / Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Sprawa C-592/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SI

Strona pozwana: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Pytania prejudycjalne

Czy art. 4 i art. 6 ust. 1 dyrektywy 2003/109/WE1 należy interpretować w ten sposób, że wpis w rejestrze karnym, niezależnie od jego charakteru, jest wystarczającą podstawą odmowy przyznania statusu rezydenta długoterminowego, bez konieczności dokonywania oceny okresu zamieszkania i istnienia związków z państwem zamieszkania?

____________

1     Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz.U. 2004, L 16, s. 44)