Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona (Španielsko) 2. augusta 2019 – SI/Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(vec C-592/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: SI

Žalovaný: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 a článok 6 ods. 1 smernice 2003/109/ES1 vykladať v tom zmysle, že záznam v registri trestov akejkoľvek povahy je dostatočným dôvodom pre odmietnutie priznania postavenia osoby s dlhodobým pobytom, a to bez potreby zohľadniť dĺžku trvania pobytu a existenciu väzieb na krajinu pobytu?

____________

1 Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 2004, s. 44; Mim. vyd. 19/006, s. 272).