Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av n (Spanien) den 2 augusti 2019 – SI mot Subdelegación del Gobierno en Barcelona

(Mål C-592/19)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Barcelona

Parter i det nationella målet

Klagande: SI

Motpart: Subdelegación del Gobierno en Barcelona

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 4 och 6.1 i direktiv 2003/109/EG1 tolkas så att det faktum att en person förekommer i belastningsregistret, oavsett vilken typ av brott det gäller, är tillräckligt för att neka vederbörande ställning som varaktigt bosatt utan att det behöver tas i beaktande hur länge vederbörande uppehållit sig i och de band vederbörande har till bosättningslandet?

____________

1     Rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, 2004, s. 44)