Language of document :

Жалба, подадена на 11 септември 2019 г. от Bruno Gollnisch срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 11 юли 2019 г. по дело T-95/18, Gollnisch/Парламент

(Дело C-676/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bruno Gollnisch (представител: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Други страни в производството: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Общия съд от 11 юли 2019 г. (T-95/18);

делото да се върне на Общия съд;

на жалбоподателя да се присъдят съдебни разноски в размер на 12 500 EUR;

Парламентът да се осъди да заплати съдебните разноски.

Жалбоподателят моли също така Съда, в случай, че допусне жалбата:

да разгледа спора по същество ако счете, че е достатъчно осведомен от материалите по делото;

да отмени решението на Бюрото на Европейския парламент от 23 октомври 2017 г.;

да уважи исканията на жалбоподателя в първоинстанционното производство;

да осъди Парламентът на заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи

1. Първото основание е прилагане с обратна сила in defavorem на приетата впоследствие съдебна практика с оглед на обявяване на жалбата за недопустима

С оглед на отмяна на жалбата в решението си Общият съд е приложил с обратна сила — в ущърб на жалбоподателя и в противоречие с правото — практика на Съда, приета след подаване на жалбата, при положение, че последната е била изрично квалифицирана като допустима при по-ранното положение.

2. Второто основание е отказ да се приложи член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 6, параграф 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Общият съд отхвърля приложимостта на тези два члена към настоящия спор, докато от член 52 от Хартата и от разясненията, които Съдът е дал във връзка с тези членове, следва, че те са релевантни.

3. Третото основание е неправилно тълкуване на съдебната практика относно правото на изслушване

Общият съд неправилно се е позовал на решение на Съда, за да приеме, че жалбоподателят няма право да бъде изслушан устно, при положение, че посоченото съдебно решение се отнася само до встъпилите страни в конкретно странично производство, в което впрочем е допуснато устното изслушване.

4. Четвъртото основание е противоречие на мотивите и нарушение на правото на защита

За да приеме за правомерно непредоставянето на жалбоподателя на документ в хода на спорното производство, Общият съд е приписал на този документ противоречиви характеристики, което води до нарушаване на правото на жалбоподателя на защита.

____________