Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 11. září 2019 Brunem Gollnischem proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 11. července 2019 ve věci T-95/18, Gollnisch v. Parlament

(Věc C-676/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Bruno Gollnisch (zástupce: B. Bonnefoy-Claudet, advokát)

Další účastníci řízení: Evropský parlament, Rada Evropské unie

Návrhová žádání

Zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 11. července 2019 (T-95/18);

vrátit věc Tribunálu;

přiznat navrhovateli částku 12 500 eur z titulu nákladů řízení;

uložit Parlamentu náhradu nákladů řízení.

Navrhovatel rovněž navrhuje, aby Soudní dvůr v případě, že vyhoví kasačnímu opravnému prostředku:

má-li za to, že má dostatečné informace, rozhodnul ve věci sám;

zrušil rozhodnutí předsednictva Parlamentu ze dne 23. října 2017;

vyhověl návrhovým žádáním navrhovatele v prvním stupni;

uložil Parlamentu náhradu veškerých nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

1. První důvod kasačního opravného prostředku vycházející ze zpětného použití in defavorem pozdější judikatury za účelem prohlášení žaloby za nepřípustnou.

K zamítnutí žaloby byla v napadeném rozsudku zpětně, v neprospěch navrhovatele a protiprávně uplatněna judikatura Soudního dvora z období následujícího po podání žaloby, ačkoli tato žaloba byla ve světle dřívější situace výslovně popsána jako přípustná.

2. Druhý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z odmítnutí uplatnit článek 47 Listiny základních práv Evropské unie a čl. 6 odst. 1 Evropské úmluvy o lidských právech

Tribunál rozhodl, že tyto dva články se na spor neuplatní, ačkoli z článku 52 Listiny a vysvětlení k jejím článkům přijatým judikaturou Soudního dvora vyplývá, že jsou relevantní.

3. Třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházející z nesprávného výkladu judikatury týkající se práva být vyslechnut

Napadený rozsudek nesprávně vycházel z rozsudku Soudního dvora, aby navrhovateli odepřel jeho právo na ústní slyšení, ačkoli se tento rozsudek týkal pouze vedlejších účastníků ve specifickém a marginálním řízení, ve kterém bylo ostatně ústní slyšení povoleno.

4. Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku vycházející z rozporů v odůvodnění a z porušení práva na obhajobu

Za účelem rozhodnutí, že nezaslání dokumentu navrhovateli v průběhu sporného řízení bylo zákonné, poskytl Tribunál tomuto dokumentu rozporuplnou kvalifikaci, což vedlo k porušení práva na obhajobu.

____________