Language of document :

Bruno Gollnischi 11. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 11. juuli 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-95/18: Gollnisch versus parlament

(kohtuasi C-676/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Bruno Gollnisch (esindaja: advokaat B. Bonnefoy-Claudet)

Teised menetlusosalised: Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 11. juuli 2019. aasta otsus T-95/18;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse;

mõista apellandi kasuks välja 12 500 eurot menetluse kulude eest;

mõista kohtukulud välja parlamendilt.

Lisaks palub apellant Euroopa Kohtul juhul, kui apellatsioonkaebus on vastuvõetav:

teha asjas otsus, kui ta leiab, et tal on piisavalt teavet;

tühistada parlamendi juhatuse 23. oktoobri 2017. aasta otsus;

rahuldada apellandi esimeses kohtuastmes esitatud nõuded;

mõista kõik kohtukulud välja parlamendilt.

Väited ja peamised argumendid

1. Esimene väide, et hagi läbi vaatamata jätmiseks kohaldati tagasiulatuvalt in defavorem hilisemat kohtupraktikat

Hagi läbi vaatamata jätmiseks kohaldati kohtuotsuses tagasiulatuvalt, ebasoodsalt ja õigusvastaselt hagi esitamisest hilisemat Euroopa Kohtu praktikat, samas kui varasemas olukorras oli hagi vastuvõetav.

2. Teine väide, et keelduti kohaldamast Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 6 lõiget 1

Üldkohus jättis need kaks artiklit kohtuasjas kohaldamata, kuigi harta artiklist 52 ja nende artiklite selgitustest, mida on Euroopa Kohtu praktikas tunnustatud, nähtub, et need olid asjakohased.

3. Kolmas väide, et kohtupraktikat õiguse kohta olla ära kuulatud on ebaõigesti tõlgendatud

Kohtuotsuses tugineti vääralt ühele Euroopa Kohtu otsusele, et keelduda hagejale tema õigusest suulisele ärakuulamisele, kuigi see kohtuotsus puudutab vaid konkreetses ja marginaalses menetluses menetlusse astujaid ja pealegi lubab suulist ärakuulamist.

4. Neljas väide, et põhjendused on vastuolulised ja rikutud on kaitseõigusi

Selleks et pidada õiguspäraseks seda, et dokumenti ei ole hagejale vaidlusaluses menetluses edastatud, andis Üldkohus sellele dokumendile vastuolulisi hinnanguid, mistõttu on rikutud kaitseõigusi.

____________