Language of document :

Valitus, jonka Bruno Gollnisch on tehnyt 11.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-95/18, Gollnisch v. parlamentti, 11.7.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-676/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Bruno Gollnisch (edustaja: asianajaja B. Bonnefoy-Claudet)

Muut osapuolet: Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen 11.7.2019 antama tuomio (T-95/18) on kumottava

Asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen

Valittajalle on myönnettävä 12 500 euron suuruinen summa korvauksena oikeudenkäyntikuluista

Parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valittaja vaatii myös, siinä tapauksessa, että valitus hyväksytään, että unionin tuomioistuin

Ratkaisee pääasian, jos se katsoo, että sillä on riittävät tiedot

Kumoaa parlamentin puhemiehistön 23.10.2017 tekemän päätöksen

Hyväksyy valittajan ensimmäisessä oikeusasteessa esittämät vaatimukset

Velvoittaa parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1. Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee kanteen tutkimatta jättämistä myöhemmän oikeuskäytännön taannehtivan in defavorem -soveltamisen perusteella

Valituksenalaisessa tuomiossa hylätään kanne soveltamalla unionin tuomioistuimen kanteen nostamisen jälkeen antamaa oikeuskäytäntöä taannehtivasti, epäedullisesti ja lainvastaisesti, vaikka kanteen oli aiemmin vallinneessa tilanteessa nimenomaisesti todettu täyttävän tutkittavaksi ottamisen edellytykset.

2. Toinen valitusperuste, joka koskee Euroopan perusoikeuskirjan 47 artiklan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan soveltamisesta kieltäytymistä

Unionin yleinen tuomioistuin jätti soveltamatta näitä kahta artiklaa tässä asiassa, vaikka perusoikeuskirjan 52 artiklasta ja sen artiklojen selityksistä, jotka oli hyväksytty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä, kävi ilmi, että ne olivat merkityksellisiä.

3. Kolmas valitusperuste, joka koskee kuulluksi tulemista koskevaa oikeutta koskevan oikeuskäytännön virheellistä tulkintaa

Valituksenalaisessa tuomiossa käytetään virheellisesti perusteluna yhtä unionin tuomioistuimen tuomiota, jonka perusteella valittajalta evättiin oikeus suulliseen kuulemiseen, vaikka kyseinen tuomio koski vain väliintulijoita täsmällisessä ja marginaalisessa menettelyssä, jossa suullinen kuuleminen oli lisäksi sallittu.

4. Neljäs valitusperuste, joka koskee ristiriitaisia perusteluita ja puolustautumisoikeuksien loukkaamista

Katsoakseen, että asiakirja, jota ei ollut toimitettu valittajalle riidanalaisen menettelyn aikana, oli sääntöjenmukainen, unionin yleinen tuomioistuin määritteli tämän asiakirjan ristiriitaisella tavalla, jonka seurauksena oli puolustautumisoikeuksien loukkaaminen.

____________