Language of document :

Žalba koju je 11. rujna 2019. podnio Bruno Gollnisch protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 11. srpnja 2019. u predmetu T-95/18, Gollnisch protiv Parlamenta

(predmet C-676/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Bruno Gollnisch (zastupnik: B. Bonnefoy-Claudet, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europski parlament, Vijeće Europske unije

Zahtjev

ukinuti presudu Općeg suda od 11. srpnja 2019. (T-95/18);

vratiti predmet Općem sudu na ponovno suđenje;

dosuditi žalitelju iznos od 12 500 eura na ime troškova postupka;

naložiti Parlamentu snošenje troškova.

U slučaju prihvaćanja žalbe, žalitelj od Suda također zahtijeva da:

ako smatra da raspolaže s dovoljno podataka, odluči o meritumu spora;

ukine odluku ureda Parlamenta od 23. listopada 2017.;

dosudi žalitelju njegove prvostupanjske tužbene zahtjeve;

naloži Parlamentu snošenje svih troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog koji se temelji na retroaktivnoj primjeni in defavorem kasnije sudske prakse za proglašenje tužbe nedopuštenom.

Za odbijanje tužbe, u predmetnoj presudi je retroaktivno, nepovoljno i nezakonito primijenjena kasnija sudska praksa Suda nastala nakon podnošenja tužbe, unatoč tome što je tužba, u svijetlu ranije situacije, izričito bila opisana kao dopuštena.

Drugi žalbeni razlog koji se temelji na odbijanju primjene članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i članka 6. stavka 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava.

Opći sud je odbio primjenu ovih dvaju članaka u postupku dok je iz članka 52. Povelje i objašnjenja njezinih članaka koje je prihvatila sudska praksa Suda proizlazilo da su relevantni.

Treći žalbeni razlog koji se temelji na pogrešnom tumačenju sudske prakse vezano za pravo na saslušanje.

Predmetna presuda se pogrešno temeljila na argumentu iz presude Suda kako bi žalitelju uskratila pravo na usmeno saslušanje, iako se ta presuda odnosila samo na intervenijente u preciznom i marginalnom postupku koji je, uostalom, dopuštao usmeno saslušanje.

Četvrti žalbeni razlog koji se temelji na proturječnosti u obrazloženju i povredi prava obrane.

Kako bi se smatralo urednim to što dokument u tijeku spornog postupka nije poslan žalitelju, Opći sud je taj dokument klasificirao na proturječan način što je za posljedicu imalo povredu prava obrane.

____________