Language of document :

Odvolanie podané 11. septembra 2019: Bruno Gollnisch proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 11. júla 2019 vo veci T-95/18, Gollnisch/Parlament

(vec C-676/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Bruno Gollnisch (v zastúpení: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Ďalší účastníci konania: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateľa

Zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2019 (T-95/18),

vrátiť vec Všeobecnému súdu,

priznať odvolateľovi sumu 12 500 eur z titulu trov konania;

uložiť Parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolateľ tiež navrhuje, aby Súdny dvor v prípade, že odvolaniu vyhovie:

ak dospeje k presvedčeniu, že má dostatočné informácie, aby rozhodol sám vo veci,

zrušil rozhodnutie predsedníctva Parlamentu z 23. októbra 2017,

vyhovel návrhom odvolateľa predloženým v prvostupňovom konaní,

uložil Parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Prvý odvolací dôvod je založený na retroaktívnom uplatnení neskoršej judikatúry v neprospech odvolateľa na účely vyhlásenia žaloby za neprípustnú.

Napadnutý rozsudok na účely zamietnutia žaloby uplatnil judikatúru Súdneho dvora časovo nasledujúcu po podaní žaloby, a to retroaktívne, v neprospech odvolateľa a protiprávne, a to aj napriek tomu, že táto žaloba bola výslovne opísaná ako prípustná vzhľadom na skoršiu situáciu.

2.    Druhý odvolací dôvod je založený na odmietnutí uplatniť článok 47 Charty základných práv Európskej únie a článok 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Všeobecný súd odmietol uplatniť tieto dve ustanovenia na spor napriek skutočnosti, že z článku 52 Charty a vysvetlení jej článkov podľa judikatúry Súdneho dvora vyplýva ich relevantnosť.

3.    Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom výklade judikatúry týkajúcej sa práva byť vypočutý.

Napadnutý rozsudok je nesprávny v tom, že na účely spochybnenia práva odvolateľa na ústne pojednávanie je založený na rozsudku Súdneho dvora, ktorý sa však týkal len vedľajších účastníkov konania v osobitnom a marginálnom konaní, pričom sa v ňom navyše rozhodlo o uskutočnení ústneho pojednávania.

4.    Štvrtý odvolací dôvod je založený na rozporuplnosti odôvodnenia a porušení práva na obranu.

Aby Všeobecný súd mohol rozhodnúť, že nezaslanie dokumentu odvolateľovi v priebehu sporného konania bolo zákonné, priznal tomuto dokumentu protirečivú kvalifikáciu, čo viedlo k porušeniu práva na obranu.

____________