Language of document :

Pritožba, ki jo je Bruno Gollnisch vložil 11. septembra 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 11. julija 2019 v zadevi T-95/18, Gollnisch/Parlament

(Zadeva C-676/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Bruno Gollnisch (zastopnik: B. Bonnefoy-Claudet, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Evropski parlament, Svet Evropske unije

Predlogi

Razveljavitev sodbe Splošnega sodišča z dne 11. julija 2019 (T-95/18);

vrnitev zadeve v razsojanje Splošnemu sodišču;

priznati tožeči stranki znesek 12.500 EUR iz naslova stroškov postopka;

naložitev stroškov Parlamentu.

Pritožnik Sodišču tudi predlaga, naj v primeru ugoditve pritožbi:

če meni, da ima dovolj podatkov, vsebinsko odloči o sporu;

razglasi za ničen sklep predsedstva Parlamenta z dne 23. oktobra 2017;

ugodi predlogom pritožnika na prvi stopnji;

Parlamentu naloži plačilo vseh stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

1. Prvi pritožbeni razlog se nanaša na retroaktivno uporabo in defavorem poznejše sodne prakse za ugotovitev nedopustnosti tožbe.

Za zavrnitev tožbe je bila v sodbi retroaktivno, v škodo in v nasprotju s pravom uporabljena sodna praksa, ki je poznejša od vložitve tožbe, čeprav je bila ta izrecno sprejeta kot dopustna z vidika prejšnjega položaja.

2. Drugi pritožbeni razlog se nanaša na zavrnitev uporabe člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 6(1) Evropske konvencije o človekovih pravicah.

Splošno sodišče je zavrnilo uporabo teh dveh členov za spor, čeprav iz člena 52 Listine in pojasnila k njenim členom, ki jih sodna praksa Sodišča upošteva, izjaha, da sta upoštevna.

3. Tretji pritožbeni razlog se nanaša na napačno razlago sodne prakse v zvezi z pravico do izjave

V izpodbijani sodbi je napačno uporabljena utemeljitev iz sodbe Sodišča za izpodbijanje pravice tožeče stranke do ustnega zaslišanja, čeprav se ta sodba nanaša le na interveniente v natančnem in obrobnem postopku, v katerem je bilo poleg tega dovoljeno ustno zaslišanje.

4. Četrti pritožbeni razlog se nanaša na protislovnost obrazložitve in kršitev pravice do obrambe

Splošno sodišče je, da bi veljavno ugotovilo, da dokument ni bil posredovan pritožniku v spornem postopku, te dokumente protislovno opredelilo, zaradi česar je bila kršena pravica do obrambe.

____________