Language of document :

Odwołanie od postanowienia [Sądu] (trzecia izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-493/18, Comprojecto-Projectos e Construções i in. / Portugalia, wniesione w dniu 7 lutego 2019 r. przez Comprojecto-Projectos e Construções, Lda i in.

(Sprawa C-98/19 P)

Język postępowania: portugalski

Strony

Wnoszący odwołanie: Comprojecto-Projectos e Construções, Lda, Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo, Julião Maria Gomes de Azevedo, Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (przedstawiciel: M. A. Ribeiro, adwokat)

Druga strona postępowania: Republika Portugalska

Żądania wnoszącego odwołanie

Postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (szósta izba) oddalił skargę z tego powodu, iż była ona częściowo niedopuszczalna i częściowo bezzasadna.

____________