Language of document :

Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 20 август 2019 г. — Weindel Logistik Service SR spol. s r o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Дело C-621/19)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Страни в главното производство

Жалбоподател: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Ответник: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 167 и член 168, буква д) от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност да се тълкуват в смисъл, че правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, който данъчнозадълженото лице трябва да плати върху внесените стоки, се обуславя от правото на собственост върху внесените стоки или от правото на разпореждане с тези стоки като собственик?

Трябва ли член 168, буква д) от Директива 2006/112/ЕО […] да се тълкува в смисъл, че правото на приспадане на данъка върху добавената стойност, който данъчнозадълженото лице трябва да плати върху внесените стоки, възниква само ако внесените стоки се използват за целите на облагаемите сделки на данъчнозадълженото лице под формата на продажба на тези стоки на националната територия, доставка в друга държава членка или износ в трета държава?

При тези обстоятелства изпълнено ли е условието за пряка и непосредствена връзка между придобитите стоки и извършените доставки, и по-точно, възможно ли е в конкретния случай да се приложи традиционното тълкуване на правото на приспадане въз основа на пряка и непосредствена връзка между придобитите стоки и извършените доставки по отношение на разходи, които не са възникнали във връзка със стоките и следователно не могат да бъдат отразени в цената на извършената доставка?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).