Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Najvyšším súdem Slovenskej republiky (Slovensko) dne 20. srpna 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r. o. v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Věc C-621/19)

Jednací jazyk: slovenština

Předkládající soud

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Weindel Logistik Service SR spol. s r. o.

Žalovaný: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Předběžné otázky

Mají se článek 167 a čl. 168 písm. e) směrnice Rady č. 2006/112/ES1 o společném systému daně z přidané hodnoty vykládat v tom smyslu, že nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést osoba povinná k dani z dovezeného zboží, je podmíněn vlastnickým právem k dovezenému zboží nebo právem nakládat s tímto zbožím jako vlastník?

Má se čl. 168 písm. e) směrnice Rady č. 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty vykládat v tom smyslu, že nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, kterou je povinna odvést osoba povinná k dani z dovezeného zboží, vzniká pouze tehdy, pokud bude dovezené zboží použito pro účely zdanitelných plnění osoby povinné k dani ve formě prodeje tohoto zboží v tuzemsku, dodání do jiného členského státu anebo vývozu do třetího státu?

Je za daných okolností splněna podmínka přímého a bezprostředního spojení pořízeného zboží s plněními na výstupu, resp. je za daných okolností možné použít standardní výklad nároku na odpočet daně založený na přímém a bezprostředním spojení pořízeného zboží s plněními na výstupu ve spojení s nákladovými prvky, které ke zboží nevznikly, a nemohly se tedy promítnout do ceny plnění na výstupu?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).