Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakia) on esittänyt 20.8.2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. v. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(asia C-621/19)

Oikeudenkäyntikieli: slovakki

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Vastaaja: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 167 artiklaa ja 168 artiklan e alakohtaa tulkittava siten, että arvonlisäveron, jonka verovelvollinen on velvollinen maksamaan maahantuodusta tavarasta, vähennysoikeuden edellytyksenä on maahantuodun tavaran omistusoikeus tai oikeus määrätä tavarasta omistajan tavoin?

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 168 artiklan e alakohtaa tulkittava siten, että arvonlisäveron, jonka verovelvollinen on velvollinen maksamaan maahantuodusta tavarasta, vähennysoikeus syntyy vain silloin, kun maahantuotua tavaraa käytetään verovelvollisen verollisiin liiketoimiin siten, että tavarat myydään maan alueella, toimitetaan toiseen jäsenvaltioon tai viedään kolmanteen maahan?

Täyttyykö tällaisessa tilanteessa vaatimus suorasta ja välittömästä yhteydestä hankitun tavaran ja myyntien välillä eli voidaanko soveltaa verovähennyksen vakiintunutta tulkintaa, joka perustuu suoraan ja välittömään yhteyteen hankitun tavaran ja myyntien välillä silloin, kun syntyneet kustannukset eivät liity tavaraan eivätkä näin ollen ole vaikuttaneet myyntihintaan?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1)