Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovakien) den 20 augusti 2019 – Weindel Logistik Service SR spol. s r.o. mot Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Mål C-621/19)

Rättegångsspråk: slovakiska

Hänskjutande domstol

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parter i det nationella målet

Klagande: Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.

Motpart: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tolkningsfrågor

Ska artikel 167 och artikel 168 e i rådet direktiv 2006/112/EG1 [av den 28 november 2006] om ett gemensamt system för mervärdesskatt tolkas så, att ett villkor för att avdrag ska få göras för mervärdesskatt som en beskattningsbar person är skyldig att betala på importerade varor är att den beskattningsbara personen innehar äganderätten till de importerade varorna eller rätten att förfoga över sådana varor som om personen i fråga vore ägare till dessa varor?

Ska artikel 168 e i direktiv 2006/112/EG tolkas så, att avdragsrätt för mervärdesskatt som den beskattningsbara personen är skyldig att betala på importerade varor endast inträder om de importerade varorna används för den beskattningsbara personens skattepliktiga transaktioner i form av inhemsk försäljning av sådana varor, leverans till en annan medlemsstat eller export till ett tredjeland?

Ska villkoret om ett direkt och omedelbart samband mellan de förvärvade varorna och utgående transaktioner under sådana omständigheter anses vara uppfyllt? Är det i det aktuella fallet möjligt att tillämpa den traditionella tolkningen av avdragsrätten, som vilar på ett direkt och omedelbart samband mellan de förvärvade varorna och utgående transaktioner, när det gäller kostnadskomponenter som inte är relaterade till varorna och således inte kunde återspeglas i priset på den utgående transaktionen?

____________

1     Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, 2006, s. 1).