Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Испания), постъпило на 9 юли 2019 г. — Investcapital Ltd/FE

(Дело C-524/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Страни в главното производство

Молител: Investcapital Ltd

Ответник: FE

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 7 от Регламент № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година1 да се тълкува в смисъл, че допуска при провеждана съгласно разпоредбите му процедура за европейска заповед за плащане съдът служебно да проверява за евентуалното наличие на неравноправни клаузи в договора, от който произтича задължението, в съответствие с член 7 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските договори2 , по-специално когато тази проверка налага националният съд предварително да прецени договора?

____________

1 Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ L 399, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 9, стр. 108).

2 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).