Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Španělsko) dne 9. července 2019 – Investcapital Ltd v. FE

(Věc C-524/19)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Investcapital Ltd

Žalovaný: FE

Předběžná otázka

Musí být článek 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 20061 vykládán v tom smyslu, že nebrání tomu, aby v řízeních o evropském platebním rozkazu vedených podle tohoto nařízení soudy v souladu s článkem 7 směrnice Rady 93/13/EHS o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách2 zkoumaly i bez návrhu zneužívající ujednání, která by mohla být obsažena ve smlouvách, z nichž vychází nárok, zejména tehdy, pokud k provedení tohoto přezkumu potřebuje vnitrostátní soud nejprve posoudit smlouvu?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se zavádí řízení o evropském platebním rozkazu (Úř. věst. 2006, L 399, s. 1)

2 Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29; Zvl. vyd. 15/02, s. 288, oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26)