Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Spanien) den 9. juli 2019 – Investcapital Ltd mod FE

(Sag C-524/19)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Investcapital Ltd

Sagsøgt: FE

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1896/2006 1 af 12. december 2006 fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at retter og domstole i europæiske betalingspåkravsprocedurer, som gennemføres i henhold hertil, af egen drift foretager kontrol af de urimelige vilkår, som kan findes i den aftale, hvoraf fordringen udspringer, i overensstemmelse med artikel 7 i Rådets direktiv 93/13/EØF 2 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler, navnlig såfremt den nationale retsinstans finder det nødvendigt at undersøge aftalen, inden den gennemfører kontrollen?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12.12.2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (EUT 2006, L 399, s. 1).

2     Rådets direktiv 93/13/EØF af 5.4.1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler (EFT 1993, L 95, s. 29).