Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Nules (Espanja) on esittänyt 9.7.2019 – Investcapital Ltd v. FE

(asia C-524/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Nules

Pääasian asianosaiset

Hakija: Investcapital Ltd

Vastapuoli: FE

Ennakkoratkaisukysymys

Onko 12.12.2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 1896/20061 7 artiklaa tulkittava siten, että ei ole sen vastaista, että tuomioistuimet valvovat viran puolesta sen nojalla suoritettavissa eurooppalaisissa maksamismääräysmenettelyissä kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY2 7 artiklan mukaisesti kohtuuttomia ehtoja, joita saattaa olla velan perusteena olevassa sopimuksessa, erityisesti silloin, jos kansallisen tuomioistuimen on tutkittava sopimus ensin, jotta se voi viedä tämän valvonnan päätökseen?

____________

1 Eurooppalaisen maksamismääräysmenettelyn käyttöönotosta 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1896/2006 (EUVL 2006, L 399, s. 1).

2 Kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annettu neuvoston direktiivi 93/13/ETY (EYVL 1993, L 95, s. 29).