Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. jūlijā iesniedza Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Spānija) – Investcapital Ltd/FE

(Lieta C-524/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Pamatlietas puses

Prasītāja: Investcapital Ltd

Atbildētāja: FE

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris) 1 7. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā tas, ka tiesas Eiropas maksājuma rīkojuma procedūrās, kuras tās izskata atbilstoši minētajai regulai, veic pārbaudi pēc savas ierosmes attiecībā uz negodīgiem noteikumiem, kas var pastāvēt līgumā, no kura izriet parāds, saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju [un lietotāju] līgumos 2 7. pantu, it īpaši gadījumā, ja valsts tiesai pirms minētās pārbaudes ir jāveic līguma pārbaude?

____________

1      Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru (OV 2006, L 399, 1. lpp.).

2      Padomes Direktīva 93/13/EK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (OV 1993, L 95, 29. lpp.).