Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Nules (Spanje) op 9 juli 2019 – Investcapital Ltd / FE

(Zaak C-524/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Nules

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Investcapital Ltd

Verwerende partij: FE

Prejudiciële vraag

Moet artikel 7 van verordening nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 20061 aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat rechters in Europese betalingsbevelprocedures die overeenkomstig deze verordening worden gevoerd eventuele oneerlijke contractuele bedingen waaruit de schuld voortvloeit, ambtshalve toetsen uit hoofde van artikel 7 van richtlijn 93/13/EEG van de Raad betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten2 , met name wanneer de nationale rechter de overeenkomst voorafgaandelijk moet onderzoeken om deze toetsing te verrichten?

____________

1 Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB 2006, L 399, blz. 1).

2 Richtlijn van 5 april 1993 (PB 1993, L 95, blz. 29).