Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Hiszpania) w dniu 9 lipca 2019 r. – Investcapital Ltd / FE

(Sprawa C-524/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Investcapital Ltd

Strona pozwana: FE

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 7 rozporządzenia nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, by w ramach postępowań w sprawie europejskiego nakazu zapłaty prowadzonych zgodnie z rzeczonym rozporządzeniem sądy przeprowadzały z urzędu kontrolę nieuczciwych warunków, które mogą istnieć w umowie, z której wynika dług, zgodnie z art. 7 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich2 , w szczególności jeżeli w celu przeprowadzenia wspomnianej kontroli sąd krajowy musi wcześniej zbadać umowę?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U. 2006, L 399, s. 1).

2 Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (Dz.U. 1993, L 95, s. 29).