Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules (Španielsko) 9. júla 2019 – Investcapital Ltd/FE

(vec C-524/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Nules

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Investcapital Ltd

Žalovaný: FE

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1896/20061 z 12. decembra 2006 vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby sa v konaniach o európskom platobnom rozkaze podľa tohto nariadenia, vykonalo zo strany súdov preskúmanie ex offo nekalých podmienok, ktoré môže obsahovať zmluva, na základe ktorej vznikol dlh, podľa článku 7 smernice Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách2 , najmä ak vnútroštátny súd vyžaduje na vykonanie uvedeného preskúmania predchádzajúce preskúmanie zmluvy?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 20016[,] ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze (Ú. v. EÚ L 399, 2006, s. 1).

2 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).